Gospodarka

W dniu 23 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP) w Mławie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie – Pan Witold Żerański oraz Zastępca Dyrektora – Pani Aldona Zasina. Spotkaniu przewodniczyła Pani Barbara Gutowska – Wiceprzewodnicząca PRRP.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Propozycje przesunięć środków Funduszu Pracy w ramach programów aktywizacji do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w 2018 roku.
  2. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .
  3. Sprawy różne.

 
Pan Witold Żerański – Dyrektor PUP poinformował, iż na posiedzeniu zostaną przedstawione do zaopiniowania propozycje przesunięć środków Funduszu Pracy w ramach algorytmu  Programu specjalnego „Twoja szansa na pracę , Programu specjalnego PS 1/2018,  środków z rezerwy Ministra –dla osób z terenów wiejskich (II), dla osób długotrwale bezrobotnych, dla osób w wieku 45 lat i więcej oraz dla osób w wieku 30-50 lat  realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. Szczegółowej prezentacji podziałów w ramach powyższych programów aktywizacji dokonała Pani Aldona Zasina – Zastępca Dyrektora.
Poinformowała, iż przesunięcia  środków w ramach algorytmu wynikają  z powstałych oszczędności w ramach szkoleń oraz staży. Zaoszczędzone środki planuje się przesunąć na  roboty publiczne. Ogólny limit środków pozostaje bez zmian, natomiast planowane przesunięcie  środków pozwoli na zaktywizowanie o 4 więcej liczby osób niż pierwotnie zakładano.
W ramach realizowanego przez tut. Urząd programu specjalnego „Twoja szansa na pracę" planowane jest zmniejszenie środków na staże i roboty publiczne oraz materiały motywacyjne a powstałe oszczędności przeznaczyć na szkolenia zawodowe i prace społecznie-użyteczne, których czas trwania dzięki temu będzie mógł zostać przedłużony, a ponadto dzięki tym przesunięciom  zwiększona zostanie o 4  liczba osób zaktywizowanych.
Następnie Pani Zasina przedstawiła propozycję przesunięć w ramach Programu specjalnego PS 1/2018 realizowanego przez tut. Urząd. W tym programie  zaproponowano przesunięcie środków zaoszczędzonych na szkoleniach, stażach, robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Pozwoli to zwiększyć limit na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz bony na zasiedlenie z uwagi na duże zainteresowanie tymi formami wsparcia. Ogółem dzięki zaproponowanym przesunięciom w ramach tego programu zwiększona zostanie o 17 liczba osób objętych wsparciem.
Kolejnym programem przedstawionym do zaopiniowania przesunięć była rezerwa Ministra – dla osób z terenów wiejskich (II) gdzie środki zaoszczędzone na robotach publicznych i pracach interwencyjnych planuje się przesunąć na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia. Zwiększona zostanie o 1 liczba zaktywizowanych osób w programie.
Następnym programem przedstawionym do zaopiniowania przesunięć była rezerwa Ministra – dla osób  długotrwale bezrobotnych gdzie środki zaoszczędzone przy organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się przesunąć zwiększając limit na szkolenia zawodowe, pozwoli to również zaktywizować o 3 osoby więcej niż zakładano.
Przedstawiono również do zaopiniowania propozycję  przesunięć środków z rezerwy Ministra  – dla osób w wieku 45 lat i więcej, gdzie oszczędności powstałe przy organizowaniu szkoleń zawodowych, robót publicznych oraz prac interwencyjnych planuje się przesunąć na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby.
Jako ostatni z programów przedstawiony do zaopiniowania  były środki z rezerwy Ministra  – dla osób w wieku 30-50 lat.  W tym programie środki zaoszczędzone przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych planuje się przesunąć i zwiększyć limit na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby oraz na organizację szkoleń zawodowych.
Propozycje przesunięć  mają na celu efektywne wydatkowanie środków jakimi dysponuje tut. Urząd dlatego też zostały one przez członków Rady pozytywnie zaopiniowane.
Następnie poinformowano zebranych o potrzebie zaopiniowania 1 wniosku o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego złożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Po jego przeanalizowaniu wniosek został zaopiniowane pozytywnie.
W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił informacje dotyczące stanu i struktury bezrobocia w powiecie mławskim na koniec września 2018r. oraz informacje dotyczącą  stopą bezrobocia według stanu na koniec sierpnia 2018 roku.  Poza tym  Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy na koniec posiedzenia przedstawił informacje dotyczące stanu realizacji 2 projektów konkursowych  „Aktywny III profil w powiecie mławskim" oraz projekt „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego".
 

 

Wstecz

Banery