Informator o podmiotach realizujących w powiecie mławskim oddziaływania wobec osób stosujących przemoc

Informator o podmiotach realizujących w powiecie mławskim oddziaływania wobec osób stosujących przemoc

 

 

 

INFORMATOR

O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH

W POWIECIE MŁAWSKIM

ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB

STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mława, styczeń 2023

 Zgodnie z działaniem  3.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 przyjętego Uchwałą NR 248  RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 tj. przesyłanie informatorów zawierających aktualne bazy teleadresowe podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie z danego powiatu, właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowym/miejskim Policji, komendantom oddziałów Żandarmerii Wojskowej oraz wchodzącym         w obręb powiatu gminom, poniżej przedstawiamy  informator zawierający wykaz podmiotów, które realizują oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizują program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie i program psychologiczno -terapeutyczny dla sprawców przemocy  w rodzinie.

ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO-EDUKACYJNE

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

Uchwałą Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Mławskiego został przyjęty do realizacji Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc   w rodzinie na lata 2021-2025. Program został opracowany i wdrożony do realizacji w celu zwiększenia skuteczności działań mających na celu minimalizowanie skutków zjawiska przemocy w rodzinie. Podstawowym celem działań jest pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu stosowania przemocy.

Realizowany na terenie powiatu mławskiego program korekcyjno-edukacyjny jest programem autorskim napisanym wspólnie przez osoby doświadczone w realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie w oparciu o dotychczasowy stan wiedzy i diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie mławskim. Jest on realizowany poprzez: psychoedukację na temat przemocy, samoobserwację uczestników, ćwiczenia umiejętności społecznych, trening zachowań asertywnych, dyskusję grupową.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy realizowany jest przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, ul. Słowackiego 18. Jest skierowany do mieszkańców powiatu mławskiego. Zajęcia grupowe odbywają się na terenie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie przy ul. Piłsudskiego 33a  we wcześniej ustalonych terminach. Szczegółowych informacji nt. programu udzielają pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie nr tel.: 23 654 52 29.

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO -TERAPEUTYCZNY

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

Jednostką organizacyjną wdrażającą i realizującą to zadanie na terenie powiatu mławskiego jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, ul. Słowackiego 18.

Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Powiatu Mławskiego został przyjęty do realizacji  Powiatowy Program Psychologiczno  -Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021- 2025. Program został opracowany i wdrożony do realizacji w celu zmniejszenia negatywnych następstw w życiu rodzinnym i społecznym oraz zwiększenie efektywności działań wobec sprawców przemocy w rodzinie.

Program adresowany jest  do mieszkańców powiatu mławskiego. Pierwszeństwo uczestnictwa w programie mają osoby, które  ukończyły program korekcyjno -edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osoby skierowane do programu na podstawie orzeczenia sądu.

Rekrutacja jest dokonywana poprzez specjalistów realizujących program zatrudnionych przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie tel. 23 654 52 29.

Program realizowany jest przez: spotkania indywidualne, małżeńskie/ rodzinne, grupowe.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

 

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie istnieje możliwość skorzystania z pomocy:

ü  psychologa,

ü  psychoterapeuty,

ü  terapeuty,

ü  pedagoga,

ü  prawnika

ü  pracownika socjalnego.

Konsultacje i sesje terapeutyczne udzielane są w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 19.00. W celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą należy kontaktować się z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie osobiście lub pod numerem telefonu: 23 654 52 29

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie prowadzi także całodobowy hostel dla osób doświadczających kryzysu, w tym przemocy w rodzinie.

 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

 

Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych skierowane są do rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci, a także rodziców zagrożonych stosowaniem przemocy względem dzieci. Zajęcia odbywają się w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18.  Cyklicznie kilka razy w roku, w zależności od ilości osób chętnych i osób skierowanych przez sąd.  W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie osobiście lub pod numerem telefonu: 23 654 52 29

 

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE

Zespół powinien działać w każdej gminie. Do jego zadań należy  m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. Opracowuje on i realizuje indywidualne plany pomocy, a następnie monitoruje sytuacje  w rodzinach dotkniętych problemem przemocy. Inicjując działania w stosunku do osób stosujących przemoc, może kierować je do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Adresy:

 • ü Miasto Mława
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława, tel. 23 654 36 34
 • üGmina Dzierzgowo
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ul. T. Kościuszki 3,  06-520 Dzierzgowo,  tel. 23 653 30 08
 • ü Gmina Lipowiec Kościelny
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213,  tel. 23 655 50 28
 • ü Gmina Radzanów
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów, tel. 23 679 80 35
 • ü Gmina Strzegowo
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  ul. Pl. Wolności 32, 06-445 Strzegowo tel. 23 679 42 47
 • ü Gmina Stupsk
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  ul. Sienkiewicza 10,  06-561 Stupsk,
 • tel. 23 653 12 54
 • ü  Gmina Szreńsk
 • Zespół Interdyscyplinarny, Plac Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk, tel. 23 653 41 20
 • üGmina Szydłowo
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo,
 • tel. 23 655 40 19
 • üGmina Wieczfnia Kościelna
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  Wieczfnia Kościelna 96, 06-513 Wieczfnia Kościelna, tel. 23 654 05 76
 • ü  Gmina Wiśniewo
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  Wiśniewo 86,  06-521 Wiśniewo, 
 • tel. 23 655 70 25

 

 

 

Banery