Przebudowa drogi powiatowej Nr P2306 W Nowa Wieś - granica województwa - Załęże - Wieczfnia Kościelna - Kuklin na odcinku od 0+000,00 do km 5+387,95 na terenie Powiatu Mławskiego

 • -

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2306w Nowa Wieś – granica województwa – Załęże – Wieczfnia Kościelna – Kuklin na odcinku od km 0+000,00 do km 5+387,95 na terenie powiatu mławskiego”

 

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ciągu komunikacyjnego na długości  5 387,95 mb                 

Szerokość nawierzchni bitumicznej poza terenem zabudowania – 6,0 m

Szerokość nawierzchni bitumicznej w terenie zabudowanym – 6,5 m

 

Umowę Wykonawczą nr V.150/2010 o dofinansowanie projektu z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Powiat Mławski podpisał z Wojewodą Mazowieckim Panem Jackiem Kozłowskim w dniu 05.07.2010 r. Do powyższej umowy sporządzono i podpisano w dniu 08.07.2010 r. Aneks Nr 1.

 

Postępowanie przetargowe

 

Dnia 14.06.201 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI’ S.A z Mławy.  Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 23.06.2010 roku na całkowitą wartość robót  3 565 881,77 zł.

Dnia  22.06.2010 r. dokonano wyboru w zapytaniu ofertowym inspektora nadzoru. W dniu 23.06.2010 roku podpisano umowę na kwotę 44 896,00 zł z wyłonionym inspektorem nadzoru.

 

Montaż finansowy

 

Dotacja celowa z budżetu państwa -  1 805 388,00 zł

Środki Beneficjenta -  1 805 389,77 zł w tym:

- Środki własne – 1 705 389,77

-Środki partnera projektu (Gmina  Wieczfnia Kościelna) – 100 000,00 zł

 

 

Realizacja projektu

 

Roboty rozpoczęto w dniu 30.08.2010 roku

Roboty zakończono w dniu 18.11.2010 roku

Odbiór komisyjny robót nastąpił w dniu : 26.11.2010 roku.

 

 

 

Roboty oraz usługi realizowane w ramach projektu

Lp

Wykaz

Termin zakończenia

Koszt realizacji

(w zł)

Mierzalny efekt rzeczowy/

wskaźnik produktu

I. Koszty kwalifikowane:

1.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty przygotowawcze

Listopad

2010

52 831,55

Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych na całej długości odcinka drogi – 5 387,95 mb w tym usunięcie 36 drzew

2.

Roboty odwadniające – odwodnienie korpusu drogowego

Listopad

 2010

237 775,56

Wykonanie:

- kolektora deszczowego z rur PCV Ø 300

  o  długości 212,0 mb,

- przykanalika z rur PCV Ø 200 – 45,0 mb,

- budowa studzienek ściekowych betonowych

  Ø 500 – 15 szt.,

- budowa studni rewizyjnych z kręgów

  betonowych Ø 1200 – 7 szt.,

- wykonanie ścieku z elementów betonowych

  prefabrykowanym na podbudowie betonowej

  382,50 mb.

 

3.

Fundamentowanie dróg - podbudowa

Listopad

 2010

1 336 850,84

Wykonanie:

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

  grubość warstwy 10 cm o długości 250 mb,

  szerokość zmienna od 0,4 m do 1,85 m

- podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym

  uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy 20 cm

  długości 5 387,95 mb., szerokość zmienna

  od 0,35 m do 2,05 m

- wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości

  8 cm i długości 875 mb., szerokość zmienna

  od 0,4 m do 1,88 m

- wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości

  18 cm i długości 525 mb., szerokość zmienna

  od 0,4 m do 1,85m

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o

  szer. 1,25 strona lewa -5005,45mb, strona prawa         4922,95mb

 

4.

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad – roboty ziemne

Listopad

       2010

203 456,62

Wykonanie robót ziemnych na poszerzeniu jezdni na długości 4541,95 mb o szerokości zmiennej 0,35-2,0 m

5.

Roboty w zakresie chodników

Listopad

2010

149 406,08

- ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm

  na ławie betonowej strona prawa –  423,0 mb

- ustawienie krawężnika wtopionego na wjazdach

  strona prawa – 42,0 mb

- ustawienie obrzeży betonowych strona prawa –

  427,0 mb

- powierzchnia chodnika z kostki brukowej

  846,0 m 2 / 423,0 mb strona prawa szer. 2 m

- 8 zjazdów prawostronnych przez chodnik

6.

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Listopad

2010

1 571 283,46

Wykonanie:

- nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o

  szerokości:

- 6,0 m w przekroju szlakowym (poza terenie

  zabudowanym)

- 6,5 m o przekroju półulicznym (w terenie

  zabudowanym)

- 68 zjazdów gospodarczych i 8 zjazdów

   publicznych

   Długość odcinka drogi 5 387,95 mb

 

7.

Instalowanie znaków drogowych

Listopad

2010

14 277,66

Ustawienie znaków pionowych (tablice  + słupki) typu:

A – 11 szt.,

P – 9 szt.,

T – 3 szt.,

E – 15 szt.,

F – 1 szt.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery