Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  działa na podstawie przepisów ustawy   o samorządzie powiatowym, regulującej  tworzenie  i zasady jej funkcjonowania, posiada specjalny charakter i utworzona została na szczeblu powiatu  w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Członkowie Komisji to osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem  zawodowym oraz kwalifikacjami nabytymi w związku  z pełnioną funkcją.  Pozwoliło to na stworzenie skutecznej współpracy pomiędzy  władzami jednostek samorządu terytorialnego, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Komisja jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, do jej zadań należy  między innymi:

 

1/ ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2/ przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3/ opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4/ opiniowanie zleconych przez Starostę innych  zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

  1. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI  DLA POWIATU MŁAWSKIEGO NA LATA 2019-2023.

 

  1. HARMONOGRAM REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO   I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI   DLA POWIATU MŁAWSKIEGO NA LATA 2019-2023.

 

 

Banery