Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, regulującej tworzenie i zasady jej funkcjonowania, posiada specjalny charakter i utworzona została na szczeblu powiatu w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Członkowie Komisji to osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwoliło to na stworzenie skutecznej współpracy pomiędzy władzami jednostek samorządu terytorialnego, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Komisja jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, do jej zadań należy między innymi:

  1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
  2. przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  3. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  4. opiniowanie zleconych przez Starostę innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

  1. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI DLA POWIATU MŁAWSKIEGO NA LATA 2019-2023.
  2. HARMONOGRAM REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI DLA POWIATU MŁAWSKIEGO NA LATA 2019-2023.

Banery