Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 – Etap II od km 12+725,42 do km 18+777,00

Dnia 26.01.2015 r. Powiat Mławski złożył wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Departament Dróg i Autostrad o dofinansowanie powyższej inwestycji. Dnia 27.05.2015 r. wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów informujące o przyznaniu dofinansowania w kwocie 2 860 842,00 zł.

       Dnia 10.06.2015 r. rozstrzygnięto przetarg, który wygrała firma STRABAK. Dnia 30.06.2015 r. Powiat Mławski podpisał umowę z Gminą Wieczfnia Kościelna na dofinansowanie inwestycji przez Gminę Wieczfnia Kościelna w wysokości 500 000,00 zł

       Dnia 02.07.2015r Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie podpisał umowę nr 6/DP/2015 z Firmą Strabag Sp. z.o.o 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10 na realizację powyższego zadania. Dnia 27.11.2015r. zakończono roboty, a dnia 11.12.2015r. dokonano końcowego odbioru robót i sporządzono protokół odbioru nr 30/2015.

 

koszt w/w zadania wyniósł 4 722 391,59 zł  w tym:

2 308 527,00 zł – subwencja ogólna budżetu państwa

2 413 864,59 zł – środki własne, w tym 500 000,00 zł środki Gminy Wieczfnia Kościelna.

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2016-04-06

Banery