Realizacja inwestycji drogowej Raciąż - Radzanów -Liberadz

 • -

Projekt pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr P3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz  na odcinku od km 14+429,00 do km 18+050,00 na terenie powiatu mławskiego”

 

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ciągu komunikacyjnego na długości  3 621 mb

Szerokość nawierzchni bitumicznej zmienna od 6 m do 7 m

 

Umowę Wykonawczą Nr V.04/2010 o dofinansowanie projektu z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Prze4budowy Dróg Lokalnych, Powiat Mławski podpisał z Wojewodą Mazowieckim Panem Jackiem Kozłowskim w dniu 11.03.2010 roku. Do powyższej umowy podpisano Aneks Nr 1/2010 w dniu 21.04.2010 roku.

 

 

Postępowanie przetargowe

 

Dnia 18.03.2010 roku dokonano wyboru w zapytaniu ofertowym inspektora nadzoru oraz dnia 26.03.2010 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót.

Umowa z wykonawcą , którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A z Mławy został podpisana dnia 07.04.2010 roku na całkowita wartość  2 946 494,46 zł.

 Umowa z inspektorem nadzoru została podpisana dnia 31.03.2010 r. na całkowitą wartość 35 990,00zł.

 

Montaż finansowy

 

Dotacja celowa z budżetu państwa – 1 491 242,00 zł

Środki Beneficjenta – 1 491 242,46 zł w tym:

- Środki własne – 1 391 424,56

- Środki partnera projektu (Gmina Radzanów) -  100 000,00 zł

 

 

 

Realizacja projektu

 

Roboty rozpoczęto w dniu 09.04.2010 roku.

Roboty zakończono w dniu 30.09.2010 roku.

Odbiór komisyjny robót nastąpiło w dniu: 11.10.2010 roku.

 

 

 

Roboty oraz usługi realizowane w ramach projektu

Lp

Wykaz

Termin zakończenia

Koszt realizacji

(w zł)

Mierzalny efekt rzeczowy/

wskaźnik produktu

I. Koszty kwalifikowane:

1.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty przygotowawcze

Maj 2010

143 957,78

rozebranie elementów muru ceglanego o powierzchni 6,6 m3 , 11m dł., 2,5 m wysokości i 0,24m grubości;

demontaż wiaty przystankowej  o powierzchni 9 m2 – 1 szt. 3,60 m dł. i 2,50 m szer.;

rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych923 m2 odł. 255,5 m i szer. zmiennej od 0,0 m do 12,30m; rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni 923 m2 o dł. 255,5 m i szer. zmiennej od 0,0 m do 12,30m;

rozebranie ogrodzenia z siatki o powierzchni 71 m2, dł. 47,3 m i wys. 1,5 m;

rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami o długości 204 m;

demontaż studzienek ściekowych – 4 szt.; rozebranie chodników z kostki betonowej 287 m dł. o szer. zmiennej od 1 m do 1,1 m;

rozebranie wjazdów betonowych obustronnie 17 szt. 90 m dł. i 6m szer.;

rozebranie zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej 84 m dł. i szer. zmiennej od 0,0 do 4,6m; 

demontaż oznakowania pionowego – 29 szt.; frezowanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2195 m2, dł. 1398 m i szer. zmiennej od 1 m do 8 m

2.

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad – roboty ziemne

Czerwiec 2010

219 039,03

wykonanie rowów drogowych  dł. 6,23 km i szer. zmienna od 0,0 do 2,20 m obustronnie, 6 zjazdów publicznych i 63 zjazdów gospodarczych.

3.

Roboty odwadniające – odwodnienie korpusu drogowego

Czerwiec 2010

318 614,03

wykonanie kolektora deszczowego o dł.424 m,

11 studni rewizyjnych i 20 wpustów ulicznych.

4.

Fundamentowanie dróg - podbudowa

Lipiec 2010

828 074,23

wykonanie podbudowy na powierzchni 3 522 m2

- dł. 3621 m o szer. zmiennej od 0,7 do 1 m.

5.

Roboty w zakresie chodników

Lipiec 2010

228 295,28

wykonanie chodników obustronnie z kostki brukowej typu Pol-bruk o powierzchni 1554 m2

- 789,75 m dł. o szer. zmiennej od 1,5m do 2 m

6.

Wznoszenie barier drogowych, oznakowanie drogi i urządzenie bezpieczeństwa ruchu

Sierpień 2010

69 580,26

wykonanie barier energochłonnych o długości 145 m wraz z poręczami ochronnymi o długości 59 m, ustawienie 64 m poręczy ochronnych typu „Olsztyn” przy przystankach autobusowych, zmodernizowanie 1 skrzyżowania, oznakowanie 1 przejścia dla pieszych – powierzchnia malowana 17,5 m2, oznakowanie drogi znakami pionowymi   A – 16 szt., B – 2 szt., D – 15 szt., T – 3 szt., E – 11 szt.

7.

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Sierpień 2010

906 784,32

wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 22 163 m2, 3621 m dł. o szer. zmiennej od 6 m do 7 m.

przebudowa 3 621 m drogi.

8.

Przystanki autobusowe – zatoki autobusowe

Sierpień 2010

200 332,03

wykonanie 3 łukowych zatok autobusowych o dł. 42 m i szer. od 0,0 do 3 m oraz 3 wiat przystankowych.

9.

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Wrzesień 2010

31 817,60

wykonanie trawników o powierzchni 1 300 m2, w tym:

142 m dł. o szer. zmiennej od 3 m – do 4 m               i 40 m dł. o szer. zmiennej od 0,0 m do 8,30 m po stronie prawej drogi;

182 m dł. o szer. zmiennej od 3 do 4 m po stronie lewej drogi.

10.

Nadzór inwestorski

Wrzesień 2010

35 990,00

pełnienie nadzoru inwestorskiego

11.

Rozliczenie końcowe

Październik

2010

-

-

Razem:

2 982 484,56

 

II. Koszty niekwalifikowane:

1.

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową

Grudzień 2007

39 600,00

dokumentacja techniczna wraz z częścią kosztorysową.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery