Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko

  • logo FDS

                                                                                                                                         

                                                                    

11 grudnia 2019 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Jerzy Rakowski – Starosta Mławski i Jolanta Karpińska – Członek Zarządu Powiatu Mławskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Kowalskiej podpisali umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na realizację  inwestycji:

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w wysokości 16 920 000,00 z terminem wykonania do 24 grudnia 2021 r.

Po rozstrzygnięciu przetargu PZD w imieniu powiatu mławskiego zawarł umowy na wykonanie zadania:

- Roboty budowlane      STRABAG Sp. z o.o. Nr 12/DP/2019 -  12 grudnia 2019 r. na kwotę 18 148 478,56 zł.

- Nadzór Inwestorski      Usługi projektowe - Andrzej Dusiński NR 13/DP/2019 – 18 grudnia 2019 r. na kwotę 159 285,00 zł,

- Badania laboratoryjne Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.  Nr 21/2019 – 16 grudnia 2019 r. na kwotę 56 580,00 zł.

Łączna wartość zadania na lata 2020-2021 wyniosła 18 364 343,56 zł.

Dnia 24.12.2019 r. środki FDS w kwocie 120 000,00 zł wpłynęły na konto powiatu jako refundacja  za Wykonanie przepustu pod drogą powiatową Nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zadania: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko.

Dnia  03.01.2020 r. przesłano do Wojewody Mazowieckiego Informację kwartalną z wykorzystania dofinansowania z FDS w kwocie 120 000,00 zł i dokonano zwrotu odsetek w kwocie 24,02 zł. Dnia 11.02.2020 r. otrzymano dofinansowanie na rok 2020 ze środków FDS w kwocie 7 415 130,00 zł.  W związku z zakończoną procedurą przetargową  zgodnie z § 2 ust.3 Umowy o dofinansowanie ze środków FDS dnia 18.12.2019 r. powiat mławski złożył do Wojewody Mazowieckiego oświadczenie o zawartych umowach z wykonawcami zadania, na podstawie którego została określona wysokość dofinansowania ze środków FDS na rok 2019-2021. Na 2020 rok została określona kwota dofinansowania z FDS w kwocie 7 295 130,00 zł, która wpłynęła na konto powiatu dnia 11.02.2020 r., a na rok 2021 kwota dofinansowania będzie wynosić 7 404 974,00 zł., planowany termin wpływu środków z FDS to luty 2021 rok. Równocześnie podlegają zmniejszeniu środki pomocy finansowej Gmin Strzegowo i Wiśniewo wskazane powyżej w sprawozdaniu . Rada Gminy Strzegowo i Rada Gminy Wiśniewo wprowadziły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ulegają również zmniejszeniu środki własne powiatu mławskiego.

Zmiana Limitu wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

Zmniejszenie kwoty w wysokości 10 000 000,00 zł o kwotę 892 067,50 zł do kwoty 9 107 932,50 zł, w tym:

Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 8 000 000,00 zł o kwotę 704 870,00 zł do kwoty 7 295 130,00 zł.,

Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Strzegowo w wysokości 613 165,00 zł o kwotę 54 699,00 zł do kwoty 558 466,00 zł.,

Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Wiśniewo w wysokości 386 835,00 zł o kwotę 34 508,00 zł do kwoty 352 327,00 zł.

Zmniejszenie po stronie wydatków środków własnych powiatu mławskiego w wysokości    1 000 000,00 zł  o kwotę 97 990,50 zł do kwoty 902 009,50 zł.

Zmiana Limitu wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

Zmniejszenie kwoty w wysokości 11 000 000,00 zł o kwotę 1 743 588,94 zł do kwoty 9 256 411,06 zł, w tym:

Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 8 800 000,00 zł o kwotę 1 395 026,00 zł do kwoty 7 404 974,00 zł.,

Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Strzegowo w wysokości 674 480,00 zł o kwotę 106 910,00 zł do kwoty 567 570,00 zł.,

Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków środków z Gminy Wiśniewo w wysokości 425 520,00 zł o kwotę 67 449,00 zł do kwoty 358 071,00 zł.

Zmniejszenie po stronie wydatków środków własnych powiatu mławskiego w wysokości 1 100 000,00 zł  o kwotę 174 203,94 zł do kwoty 925 796,06 zł.

Zmiany zostały przyjęte  Uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na przedmiotowe zadanie dnia 2.03.2020 roku Gmina Wiśniewo  zawarła umowę nr 1/2020  z powiatem mławski o udzielenie pomocy finansowej  a dnia 5.03.2020 r. Gmina Strzegowo zawarła umowę nr 1/2020  z powiatem mławski o udzielenie pomocy finansowej.

Dnia 2.04.2020 r. przesłano do Wojewody Mazowieckiego o  Informację kwartalną za I kwartał 2020 roku z wykorzystania dofinansowania z FDS w kwocie 0,00 zł i dokonano zwrotu odsetek w kwocie 12 098,39 zł. Dnia 26.05.2020 r. Gmina Wiśniewo przekazała na konto Powiatu zgodnie z Umową kwotę 352 327,00 zł – pomoc finansową na 2020 rok, a dnia 27.05.2020 r. Gmina Strzegowo przekazała na konto Powiatu zgodnie z Umową kwotę 558 466,00 zł – pomoc finansową na 2020 rok.

      Dnia 05.08.2020 r., PZD  na podstawie Protokołu odbioru częściowego wykonanych robót z dnia 17.07.2020 r., dokonał częściową zapłatę  wykonawcy robót drogowych w kwocie 4 757 436,94 zł. Źródłem finansowania wydatku był środki:

-  3 846 643,94 Fundusz Dróg Samorządowych,

- 352 327,00 zł Gmina Wiśniewo, wykorzystane w całości.

- 558 466,00 zł Gmina Strzegowo, wykorzystane w całości.

Dnia 20.08.2020 roku wysłano do Gmin Wiśniewo i Strzegowo sprawozdanie rozliczające w całości przyznaną dotację dla powiatu mławskiego na 2020 rok na realizację powyższej inwestycji.

2 marca 2020 roku Firma STRABAG weszła z robotami na drogę powiatową nr 2343W Bogurzynek - Mdzewo. Od miejscowości Mdzewo w kierunku Dąbrowy i dalej aż do Bogurzynka prowadzone będą prace związane z usunięciem karpin z pasa drogowego.

Pierwszy etap inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”  to roboty przygotowawcze, które polegają na usunięciu karpiny z pasa drogowego.  Do tej pory wycięto drzewa, które kolidowały z rozbudowywaną drogą oraz dokonano remontu mostu na rzece Sewerynka koło Kowalewka. W dalszej kolejności prowadzone będą roboty ziemne związane z odhumusowaniem, poszerzeniem jezdni oraz ułożeniem krawężników i ścieżki pasa pieszo-rowerowego. Prace sukcesywnie będą postępowały w kierunku Bogurzynka.

Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 31 października 2021 roku.

  • zdjęcie z ralizacji zadania
  • zdjęcie z realizacji zadania
  • zdjęcie z realizacji zadania

Banery