Charakterystyka Powiatu

Ogólna charakterystyka powiatu
Powiat mławski położony jest na Nizinie Północnomazowieckiej na styku dwóch krain geograficznych: Nizin Środkowopolskich i Pojezierza Mazurskiego. Rzeźba terenu nacechowana jest licznymi fałdowaniami morenowymi. Powiat mławski znajduje się w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego.
Zasięg terytorialny powiatu to 9 gmin wiejskich : Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i jedna miejska – Mława, która jest stolicą powiatu.
Położenie geograficzne
Powiat mławski leży na Nizinie Północno-mazowieckiej na styku dwóch krain geograficznych: Nizin Środkowopolskich i Pojezierza Mazursko Warmińskiego. Rzeźba terenu jest nacechowana licznymi fałdowaniami morenowymi. Doliny rzek Wkry, Orzyca i Mławki są bardzo urozmaicone, w których znajdują się interesujące rezerwaty przyrody.
Budowa geologiczna
Analizowany teren geomorfologicznie znajduje się w obrębie makroregionu Niziny Północnomazowieckiej i stanowi obszar przejściowy mezoregionów od Wysoczyzny Ciechanowskiej do Wysoczyzny Nidzickiej
Wody powierzchniowe w powiecie
Największym ciekiem wodnym powiatu jest rzeka Wkra, która stanowi bezpośredni prawobrzeżny dopływ Bugo – Narwi. Rzeka Wkra o całkowitej długości 249,1 km i powierzchni zlewni 5322 km²...
Warunki klimatyczna
Klimat powiatu mławskiego odznacza się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody, co jest związane z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych i częstą zmiennością mas powietrza...
Świat roślinny i zwierzęcy
Teren powiatu mławskiego w całości zawiera się w granicach Okręgu Wkry, który cechuje dominacja krajobrazów: dąbrowo-grądowego i wybitnie grądowego. Odpowiada to warunkom geomorfologicznym północnego Mazowsza...

Banery