Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz.1249) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Powyższe zadanie realizowane jest w naszym powiecie.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXV/183/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Program został opracowany przez Zespół ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020, powołany Uchwałą nr 539/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.11.2020 r.

Realizacja założeń przyjętych w Programie ma służyć wypracowaniu właściwego systemu wsparcia dla osób i rodzin potrzebujących pomocy, a także przyczynić się do zintegrowania szerokiego grona przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Banery