Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy

    Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy           w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

    Do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Powyższe zadanie realizowane jest w naszym powiecie. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy        w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIV/89/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 lutego 2016 roku. Program został opracowany przez Zespół ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020, powołany Uchwałą nr 255/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego  z dnia 13.11.2015 r.

Realizacja założeń przyjętych w Programie ma służyć wypracowaniu właściwego systemu wsparcia dla osób i rodzin potrezbujących pomocy, a także przyczynić się do zintegrowania szerokiego grona przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Banery