Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami.

Dnia 2.02.2017 r. Powiat Mławski złożył do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie wniosek o dofinansowanie inwestycji w kwocie 2 015 000,00 zł. Wartość inwestycji wynosi 4 030 000,00 zł. W budżecie powiatu mławskiego na  inwestycję na rok 2017 przyjęto kwotę 4 101 801,00 zł.

Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 13.05.2017 r. przesłał informację o przyznaniu dla Powiatu Mławskiego kwoty 1 681 600,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację powyższej inwestycji. Gmina Wiśniewo podjęła Uchwałę nr XXVII/122/17 w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie    udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami.”.i zobowiązała się dofinansować realizację inwestycji w kwocie 500 000,00 zł.. Na potwierdzenie powyższego dnia 4 lipca została zawarta Umowa nr 2/17 o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Gminą Wiśniewo a Powiatem Mławskim.

 Dnia 26.06.2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie powiadomił o wyborze oferty złożonej przez: STRABAG Sp. z o.o.; 05 - 800 Pruszków ul. Parzniewska 10.

Wartość brutto wybranej oferty wynosi: 3.357.620,14 zł.

Umowa została podpisana dnia 3.07.2017 r.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie dwóch mostów : jeden most  zlokalizowany w km 2+382,000 na rzece Seracz,  drugi most  zlokalizowany w km 2+941,00 na rowie Pienieckim oraz rozbudowie dojazdów do mostów drogi powiatowej nr  2332 W od drogi Nr 4640 (Bieżuń – Szreńsk - Mława) – Głużek - Rumoka o łącznej długości 1970 m.

W miesiącu październiku zwiększono zakres robót poprzez rozbudowę drogi dojazdowej na odcinku od drogi 4640W (Szreńskiej) do m. Głużek na odcinku 1300 m. i zwiększono budżet inwestycji do kwoty 4 235  469,34 zwiększając środki własne o kwotę 133 668,34 zł

Termin zakończenia inwestycji określono na 15 listopada 2017 r.

Finansowanie inwestycji przedstawia się następująco:

Koszt całkowity – 4 235 469,34 zł

Subwencja budżetu państwa - 1 681 600,00 zł

Gmina Wiśniewo – 500 000,00 zł

Środki własne powiatu mławskiego – 2 053 869,34 zł

Dnia 19 grudnia dokonano odbioru końcowego inwestycji. Dnia 8.01.2018 r. zgodnie z umową zawartą z Gminą Wiśniewo przesłano do Gminy Wiśniewo dokumenty dotyczące rozliczenia wykorzystanej dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł.

 • Przebudowany most w miejscowości Głużek
  • autor: Piotr Witkowski , data: 2018-02-01
 • Przebudowana droga w miejscowości Głużek
  • autor: Piotr Witkowski , data: 2018-02-01
 • Przebudowana droga w miejscowości Głużek
  • autor: Piotr Witkowski , data: 2018-02-01
 • Przebudowana droga w miejscowości Głużek
  • autor: Piotr Witkowski , data: 2018-02-01
 • Przebudowana droga w miejscowości Głużek
  • autor: Piotr Witkowski , data: 2018-02-01

Banery