Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie Kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej.
Organem właściwym w sprawach Zarządzania Kryzysowego na obszarze powiatu jest Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu.
Starosta wykonuje zadania Zarządzania Kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród:

1)  osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powia­towych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach orga­nizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych;

2)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

           W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.

Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. 2020 r. poz. 1856 ze zm./ należy:

  1.  ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  2.  przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego;
  3.  przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
  4.  opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.

 

Banery