Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach Zarządzania Kryzysowego na obszarze powiatu jest Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Starosta wykonuje zadania Zarządzania Kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród:

  1. osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powia­towych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych;
  2. przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.

Zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego;
  3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
  4. opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2020 r. poz. 1856 ze zm.)

Banery