Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo

  • logo FDS

                                                                          

                                                                      

 

11 grudnia 2019 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Jerzy Rakowski – Starosta Mławski i Jolanta Karpińska – Członek Zarządu Powiatu Mławskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Kowalskiej podpisali umowy z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na realizację dwóch inwestycji na łączną kwotę 18 900 849,00 zł.  

Powiat Mławski otrzymał dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe:

Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo w wysokości 1 980 849,00 zł z terminem wykonania do 30 września 2020 r.

Marzec 2020 roku  to miesiąc wzmożonej pracy przy przebudowie drogi na trasie Podkrajewo-Wiśniewo.  Firma STRABAG, która jest wykonawcą inwestycji zrealizowała już większą część przedsięwzięcia. Aktualnie w miejscowości Wiśniewo rozpocznie się frezowanie nawierzchni. Na całym odcinku w najbliższym czasie zostanie ułożona warstwa ścieralna. Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zostać zrealizowane do 31 maja 2020 roku.

Całkowita wartość zadania z uwzględnieniem kosztów inspektora nadzoru i badań laboratoryjnych wynosi 2 476 061,89 zł. Kwota ta zostanie pokryta z Funduszu Dróg Samorządowych, środków Powiatu Mławskiego i Gminy Wiśniewo. Dofinansowanie z  FDS wyniesie 1 980 849,00 zł, udział Powiatu Mławskiego zaplanowano na 247 606,89 zł, a udział Gminy Wiśniewo 247 606,00 zł. Powyższa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Dnia 15.04.2020 r. Powiat Mławski zakończył realizację inwestycji związanej z Remontem drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo i w dniu dzisiejszym Powiatowy Zarząd Dróg dokona odbioru końcowego zadania. W ramach realizowanej inwestycji wykonano nową nawierzchnie jezdni o szerokości 5,50 metrów i długości 3521 metrów, obustronne pobocza na odcinku o długości 2791 metrów wraz z odwodnieniem poprzez odnowienie rowów drogowych  oraz uzupełniono oznakowanie. Wykonawcą zadania była firma STRABAG.

Powiat Mławski na realizację zadania uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 980 849,00 złotych i pomoc finansową z Gminy Wiśniewo w kwocie 247 606,00 złotych. Łącznie inwestycja wyniosła 2 476 061,89 złotych.

W zakresie infrastruktury drogowej realizacja inwestycji znacznie poprawi jakość dróg powiatowych w naszym powiecie, szczególnie w zakresie przepustowości i płynności ruchu pojazdów. Droga została dostosowana w pełni do istniejących w tym zakresie potrzeb oraz standardów co wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na drodze. Znacznie ułatwi i przyśpieszy interwencje właściwych służb w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i mienia.

Na uwagę zasługuje fakt, że mimo trwającej pandemii COVID-19  inwestycja została zakończona znacznie przed terminem. Zgodnie z zapisami umowy wykonanie wszystkich prac przy tej drodze zaplanowane było na koniec lipca 2020 roku

  • zdjęcie z podpisania umowy na dofinansowanie zadania
  • zdjęcie z podpisania umowy na dofinansowanie zadania
  • zdjęcie po wykonaniu inwestycji
  • zdjęcie po wykonaniu inwestycji

Banery