Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II

 • logo FDS

                                                                                                                    

Dnia 15.04.2020 r. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Na liście podstawowej do dofinansowania znalazła się inwestycja pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020- 2021. Realizacja zadania jest kontynuacją zadania pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko", które uzyskało  dofinansowanie w poprzednim naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 Zadanie będzie realizowane w ramach rozbudowy 3 odcinków:  1 odcinek od km  2+140,00 do km 3+430,10 , 2 odcinek od km 4+ 610,10 do km 5+500,00, 3 odcinek od km 7+700,00 do km 8+558,80 . Łączna długość odcinków rozbudowanej drogi wyniesie 3038,80 m. Zadanie w szczególności obejmuje wykonanie robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji jezdni i wykonaniu rowów drogowych, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego, kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa naturalnego, wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów na pola, drogi gminne, zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci rowów otwartych i kanalizacji deszczowej, poboczy, chodników i oznakowania.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 12 255 611,28 w tym dofinansowanie z FDS na poziomie 70% -  8 578 927,89 na lata 2020-2021.

Dnia 18.06. 2020 r. została wybrana oferta:  złożona przez firmę STRABAG Sp. z o.o.; 05 – 800 Pruszków ul. Parzniewska 10.

Dane wybranej oferty:

Wartość netto: 7.140.623,25 zł

Podatek VAT 23% - 1.642.343,35 zł

Wartość brutto: 8.782.966,60 zł

Dnia 24.06.2020 r. PZD Mława w imieniu Powiatu Mławskiego podpisał umowę z wybranym Wykonawcą na roboty budowlane.

Dnia 24 lipca 2020 roku PZD Mława w imieniu Powiatu Mławskiego zawarł umowę z Firmą Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki ze Rzgowa na prowadzenie usług w zakresie bieżącej obsługi laboratoryjnej na kwotę 22 140,00 zł brutto, a dnia 20 sierpnia 2020 r. PZD Mława zawarł umowę z firmą BIKSBIT z Warszawy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania za kwotę 73 950,00 zł brutto.  W wyniku zawartych umów została określona całkowita wartość zadania na kwotę   8 879 056,60 zł brutto  na lata 2020-2021. Jest to kwota niższa od kwoty szacunkowej o kwotę 3 376 554,68 zł. Dnia 20.08.2020 roku wysłano do Wojewody Mazowieckiego dokumenty wymagane do dofinansowania z propozycją limitów wydatków uwzględniających nowy poziom dofinansowania i udziału własnego na realizację inwestycji na rok 2020 i 2021.

Dnia 04.09.2020 r. Powiat Mławski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na wartość dofinansowania w kwocie 6 215 339,62 zł.

Źródła finansowania zadania w latach 2020-2021

ROK 2020

ROK 2021

RAZEM 2020-2021

FDS

2 118 200,00 zł

FDS

4 097 139,62 zł

6 215 339,62 zł

Powiat mławski

453 900,00 zł

Powiat mławski

877 958,98 zł

1 331 858,98 zł

G. Strzegowo

226 950,00 zł

G. Strzegowo

539 478,00 zł

766 428,00 zł

G. Wiśniewo

226 950,00 zł

G. Wiśniewo

338 480,00 zł

565 430,00 zł

Razem Gminy

453 900,00 zł

Razem Gminy

877 958,00 zł

1 331 858,00 zł

RAZEM                        3 026 000,00 zł

 

5 853 056,60 zł

 8 879 056,60zł

 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy

Postęp robót.
 Obecnie prowadzone są roboty związane z kanalizacją deszczowa:
- wykopy pod ułożenie kanałów deszczowych.
- zerwanie nawierzchni asfaltowej
- zasypki kanałów deszczowych
- układanie kanałów deszczowych
- ustawienie studni rewizyjnych
- usuwanie kolizji istniejącej sieci wodociągowej z nowo budowaną kanalizacją deszczową.

 • bogurzynek - mdzewo etap II.jpg
 • bogurzynek - mdzewo1 etap II.jpg.png
 • bogurzynek - mdzewo2 etap II
 • bogurzynek - mdzewo3 etap II
 • bogurzynek - mdzewo etap4 II
 • bogurzynek - mdzewo etap5 II
 • bogurzynek - mdzewo etap6 II
 • bogurzynek - mdzewo etap7 II
 • bogurzynek - mdzewo etap8 II
 • bogurzynek - mdzewo etap9 II
 • bogurzynek - mdzewo etap10 II
 • bogurzynek - mdzewo etap11 II
 • bogurzynek - mdzewo etap12 II
 • bogurzynek - mdzewo etap14 II

Banery