Powiat

POWIAT MŁAWSKI

Powiat Mławski funkcjonuje od 1.01.1999r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) jako lokalna wspólnota samorządowa wykonująca określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

Powiat mławski jest jednocześnie jednostką terytorialną, wyodrębnionym administracyjnie obszarem Rzeczpospolitej Polskiej. 

  

Banery