Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-05-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowane problemy:

 • opublikowano 403 zdjęcia, które nie posiadają opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane,
 • osadzono 53 obiekty (odtwarzacze serwisu Youtube) nie posiadające opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane,
 • opublikowano 31 dokumentów (plików PDF) nie zawierających warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-17.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Bielski, tomasz.bielski@powiatmlawski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 691 310 344. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Mławie - główna siedziba

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Mławie znajduje się w budynku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6. Budynek składa się z piwnicy, parteru, I i II piętra.

Po obu stronach schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Platforma pochyła dla osób niepełnosprawnych znajdująca się w głównym wejściu do budynku zapewnia wjazd osób niepełnosprawnych do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze. Do osoby niepełnosprawnej proszony jest pracownik celem jej obsłużenia.

Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych mieści się na parterze.

Nie ma urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących (szczątkowowidzących) (np. tablic kontrastowych, tablic w języku brajla).

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza online w głównej siedzibie urzędu przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 6 dla osób głuchych lub słabosłyszących (w pokoju nr 2 i nr 15). Usługa dostępna w godzinach pracy Urzędu.

Umożliwione zostały również inne formy komunikacji z urzędem:

 • Starostwo Powiatowe w Mławie - Sekretariat: tel. +48 23 654 34 09, fax +48 23 655 26 22;
 • e-mail: sekretariat@powiatmlawski.pl;
 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

Przed budynkiem funkcjonuje parking, na którym dwa miejsca parkingowe, znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku, są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Natomiast kolejne miejsca postojowe są przeznaczone wyłącznie dla interesantów. Za budynkiem znajduje się parking dla pracowników Urzędu z jednym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie znajduje się w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A. Budynek składa się z piwnicy, parteru, I i II piętra.

Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. W holu na parterze zlokalizowana jest winda przystosowana dla obsługi osób niepełnosprawnych.

Na parterze i I piętrze mieści się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących(szczątkowowidzących) (np. tablic kontrastowych, tablic w języku brajla).

Brak jest urządzeń dla osób z wadami słuchu (np. dostępność pętli indykcyjnych) i niesłyszących.

Nie ma dostępności tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Możliwe są inne formy komunikacji z urzędem:

 • Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie - Punkt Informacyjny: tel. +48 23 655-34-24, fax +48 23 655 26 22;
 • e-mail: komunikacja@powiatmlawski.pl;
 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

Przed budynkiem funkcjonuje parking, na którym 3 miejsca parkingowe, znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku, są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Natomiast kolejne miejsca postojowe są przeznaczone wyłącznie dla interesantów. Za budynkiem znajduje się parking dla pracowników Urzędu.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie znajduje się przy ul. Stary Rynek 10.

Budynek składa się z piwnicy, parteru, I i II piętra. Wydział zajmuje piwnicę, parter i I piętro.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich budynek ten jest niedostępny.

Nie ma dostosowanych toalet.

Nie ma dostosowania parkingów, podjazdów, lokalizacji wejść i bramek, korytarzy, schodów, nie ma platform przyschodowych i wind.

Brak jest urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących (szczątkowowidzących) (np. tablic kontrastowych, tablic w języku brajla).

Brak jest urządzeń dla osób z wadami słuchu (np. dostępność pętli indykcyjnych) i niesłyszących.

Nie ma dostępności tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Możliwy jest jednak kontakt osobisty z pracownikami po wcześniejszym umówieniu się.

Możliwe są inne formy komunikacji z urzędem:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie: tel. +48 23 655 26 64, fax +48 23 655 25 41, +48 23 655 26 22;
 • e-mail: geodezja@powiatmlawski.pl;
 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

Banery