GOSPODARKA

  • Jedna z firm o kapitale zagranicznym w powiecie mławskim
Gospodarka powiatu mławskiego
Gospodarka powiatu – nie licząc oczywiście samej Mławy i większych miejscowości - w przeważającej większości ma charakter rolniczo-przemysłowy, co jest naturalnym odzwierciedleniem warunków przyrodniczych i tradycji tego terenu.

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Mazowiecki Województwa Mazowieckiego w Warszawie delegatura w Ciechanowie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji, samorządów, organizacji z terenu subregionu ciechanowskiego na spotkanie konsultacyjne poświęcone przeglądowi inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego,
WMSSE S.A. zaprasza przedsiębiorców z Powiatu Mławskiego na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Przedstawicieli sektora spożywczego informujemy o targach WorldFood Poland, które odbędą się Warszawie w dniach 7–9 marca 2019 r. Targi WorldFood Poland to wydarzenie targowe dedykowane sektorowi spożywczemu. Dla producentów, dystrybutorów, detalistów, przedstawicieli handlowych stanowią one platformę komunikacji, która umożliwia nawiązanie relacji biznesowych. Wśród odwiedzających targi są nie tylko konsumenci i miłośnicy dobrego smaku, ale przede wszystkim osoby zainteresowane nawiązaniem kontaktów handlowych przez osoby z branży.
W ramach autorskiego pomysłu „Sami nie wiecie, co posiadacie", mającego na celu promocję firm wyróżniających się innowacyjnością na mławskim rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mławie za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich zgłosił firmę Lubas Poliuretany sp.j. – Wiesław Lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas do udziału w XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
W dniu 23 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP) w Mławie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie – Pan Witold Żerański oraz Zastępca Dyrektora – Pani Aldona Zasina. Spotkaniu przewodniczyła Pani Barbara Gutowska – Wiceprzewodnicząca PRRP.
Fundusz TISE udziela preferencyjnych pożyczek ze środków UE dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego POŻYCZKA „MAZOWSZE - JEREMIE 2” wspierając rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce.
W dniu 24 lipca 2018 roku zostało zawarte Porozumienie w Zakresie Promocji Przedsiębiorczości pomiędzy Starostą Mławskim Włodzimierzem Wojnarowskim a Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Szymanika. Przedmiotem porozumienia jest nawiązanie wzajemnej współpracy w zakresie promocji przedsiębiorczości oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.
"Przedsiębiorstwo Przyszłości" to Ogólnopolski Konkurs, w którym certyfikujemy firmy cechujące się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty Przedsiębiorstwo Przyszłości zdobywają corocznie liderzy rynku firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w programie Poland Prize, który ma przyciągać do Polski zagraniczne start-upy. Agencja wybierze trzech operatorów - będą to instytucje, których zadaniem będzie aktywne wyszukiwanie za granicą osób chętnych do założenia w Polsce firmy oraz ocena, czy dane przedsięwzięcie ma szansę na komercjalizację.
Enterprise European Network zaprasza przedstawicieli polskich firm z branży ICT do udziału w polskim stoisku informacyjno-promocyjnym podczas międzynarodowych targów teleinformatycznych – Japan IT Week, które odbędą się w dniach 9-11 maja 2018 r. w Tokio.
23.06.2017
Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na stoisku podczas najbliższej edycji TechCrunch Disrupt w San Francisco.
20.06.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.
02.06.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17 na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.
19.05.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.
15.05.2017
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w makroregionie Polski Wschodniej, działają w powiązaniu kooperacyjnym i dysponują wynikami własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych, mogą starać się o dofinansowanie do 7 mln zł na inwestycje prowadzące do wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), opartych na posiadanych wynikach prac B+R w ramach konkursu "Wdrażanie innowacji przez MŚP" (działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia).
15.05.2017
Już od 8 czerwca przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty na opracowanie wyrobu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP”.
19.04.2017
26 kwietnia 2017 r. o godzinie 16:00 kończy się nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia prac badawczo-rozwojowych w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w tym dla branży elektromobilnej.
2017.04.04
Innowatorzy Grupy Wyszehradzkiej, przedstawiciele start-upów, organizacji pozarządowych, administracji państwowej i goście honorowi, premierzy: Beata Szydło, Victor Orban, Robert Fico, Bohuslav Sobotka; wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki, a także prezes You Tube Susan Wojcicki i Mariana Mazzucato, autorka książki „Przedsiębiorcze Państwo” wzięli udział w Kongresie Innowatorów.
24.03.2017
CEE Innovators Summit to międzynarodowy kongres, który odbędzie się 27-28 marca 2017 w Warszawie z udziałem Premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej. Organizatorzy do udziału w dwudniowym spotkaniu w Warszawie zapraszają innowatorów z regionu, start-upy, organizacje pozarządowe zajmujące się innowacyjnością w V4, szefów działów R&D w dużych firmach poszukujących innowacji oraz przedstawicieli administracji publicznej z regionu.
9.03.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności. Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.
15.02.2017
PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw.
27.01.2017
Z wdrażania w perspektywie 2007-2013 podobnych instrumentów wynika, że przedsiębiorcy potrzebują dostępu do proinnowacyjnych usług, wspierających rozwój działalności B+R+I w firmach lub nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i zagranicy.
23.01.2017
Związek Pracodawców Klastry Polskie zapraszają do udziału w IV Kongresie Klastrów Polskich, który odbędzie się 25 stycznia 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym już po raz czwarty. Dotychczasowe edycje odbywały się w Sejmie RP, gromadząc za każdym razem rzeszę ok. 400 przedsiębiorców reprezentujących najbardziej innowacyjne gałęzie przemysłu i usług.
16.01.2017
Informacja o ogłoszeniu dodatkowego naboru dla poddziałania 3.3.3 PO IR "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie.
23.12.2016
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
9.12.2016
Badania rynku pracy wskazują, że pracodawcy mają coraz większe trudności w pozyskaniem pracowników o wymaganych kompetencjach. Jednocześnie z roku na rok rośnie liczba firm, które aktywnie współpracują ze szkołami i uczelniami współtworząc programy edukacyjne i realizując projekty, które pozwalają młodym ludziom uzyskać kompetencje wymagane przez rynek pracy.
29.11.2016
Mobilny Punkt Rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych w najbliższym czasie odwiedzi ponownie Warszawę, a także Kraków, Konin i Katowice. Przedstawiciele instytucji szkoleniowych lub doradczych zainteresowanych skorzystaniem z usług Mobilnego Punktu Rejestracji mogą dokonać zgłoszenia drogą mailową.
28.10.2016
Zaproszenie do wzięcia udziału w giełdzie kooperacyjnej poświęconej kooperacji przemysłowej oraz podwykonawstwu, która odbędzie się na targach MIDEST w dniach 6-9 grudnia 2016 r. w Paryżu. Giełda kooperacyjna podczas MIDEST 2016 będzie doskonałą okazją dla firm do nawiązania kontaktów z międzynarodowym środowiskiem podwykonawców, producentów i dostawców w branży przemysłowej.
27.09.2016
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza przedstawicieli MŚP, reprezentantów samorządów terytorialnych i gospodarczych, urzędów państwowych, instytucji otoczenia biznesu oraz naukowo-badawczych, a także uczelni wyższych do udziału w VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach w dn. 10-12 października br., pod hasłem „Trzy dni dla innowacji”.
20.09.2016
27 września 2016 r., odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zapewnienia środków na realizację projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji (poddziałanie 2.3.4 POIR).
20.09.2016
Rzeszowski Oddział ZUS oraz Politechnika Rzeszowska zapraszają do udziału w Konferencji „Podkarpacie dla biznesu”, która odbędzie się 22 września 2016 r. na Politechnice Rzeszowskiej.
11.08.2016
Idee Grant to konkurs skierowany do kobiet, które chcą rozpocząć swoją działalność gospodarczą oraz kobiet które już prowadzą swoje firmy, które z właściwym sobie zapałem, chcą realizować swoje innowacyjne wizje.
22.07.2016
Ośrodek Enterprise Europe Network w Warszawie informuje o możliwości udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach.3-4 stycznia 2017 r., w Las Vegas, USA przy okazji największych na świecie targów elektroniki i nowych technologii Consumer Electronics Show (CES).
19.07.2016
Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zapraszają przedstawicieli firm zainteresowanych uczestnictwem w rynku zamówień publicznych organizacji międzynarodowych do udziału w seminarium z udziałem ekspertów Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK).
14.07.2016
Już wkrótce Rejestr Usług Rozwojowych dostępny zostanie uruchomiony w nowej odsłonie. Zmianie ulegają m.in. kryteria, jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o wpis do rejestru z możliwością świadczenia usług rozwojowych, na które uczestnicy mogą pozyskać dofinansowanie z funduszy europejskich.
27.06.2016
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców na dwie międzynarodowe giełdy kooperacyjne dla szeroko rozumianej branży IT/ICT:


21.06.2016
Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego "Laur Eksperta". W ubiegłym roku Znak Jakości "Laur Eksperta" uzyskało blisko 90 firm z całej Polski. Kapituła wyróżniła w ten sposób najlepsze polskie produkty z kilkudziesięciu branż: od spożywczej, po finansowo-księgową.
10.05.2016
Ośrodek sieci Enterprise Europe Network informuje, iż Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące procedur szczególnych dla małych przedsiębiorstw objętych dyrektywą VAT 2006/112/WE. Do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie kwestionariusza zachęcamy wszystkich przedsiębiorców - głos zabrany w dyskusji będzie wartościowym wkładem dla unijnej inicjatywy ustawodawczej ws. opodatkowania VAT.
4.05.2016
Ministerstwo Rozwoju organizuje spotkanie informacyjne majace na celu upowszechnianie wiedzy o Planie inwestycyjnym dla Europy tzw. Planie Junckera wśród polskich przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja br. w godzinach 12:00-14:30 w budynku Ministerstwa Rozwoju.
28.04.2016
W dniach 14-15 czerwca 2016 w Katowicach pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odbędą się IX Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016.
22.04.2016
Firma Altex Group, filia firmy AXS Markets organizuje konferencję „Startup Fest”. Wydarzenie to odbędzie się w Rotterdamie, 23 maja w Centrum Erasmusa ds. Przedsiębiorczości w ramach holenderskiej prezydencji w radzie UE i integracji europejskiego systemu startupów.
23.03.2016
Mikro i małe firmy na Mazowszu mocno stawiają na eksport i innowacje, choć jednocześnie nieśmiało inwestują – tak wynika z najnowszego raportu Pekao SA. Bank po raz szósty przeprowadził analizę tego sektora przedsiębiorczości. Wynika z niego, że ogólnie w kraju mikro i małe firmy mogą liczyć na przychylne warunki dla swojego rozwoju. Bardzo dobrze na tym tle wypada Mazowsze – jest regionem o najwyższym poziomie aktywności gospodarczej, a badane wskaźniki są wyższe niż średnia krajowa.
23.03.2016
Mikro i małe firmy na Mazowszu mocno stawiają na eksport i innowacje, choć jednocześnie nieśmiało inwestują – tak wynika z najnowszego raportu Pekao SA. Bank po raz szósty przeprowadził analizę tego sektora przedsiębiorczości. Wynika z niego, że ogólnie w kraju mikro i małe firmy mogą liczyć na przychylne warunki dla swojego rozwoju. Bardzo dobrze na tym tle wypada Mazowsze – jest regionem o najwyższym poziomie aktywności gospodarczej, a badane wskaźniki są wyższe niż średnia krajowa.
22.03.2016
Enterprise Europe Network świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców. Jeżeli podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej napotkali Państwo na problem związany ze stosowaniem prawa europejskiego, można skorzystać z bezpłatnej pomocy konsultanta ośrodka Enterprise Europe Network.
22.03.2016
W dniach 15-17.06.2016 r. odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Automatyzacja procesów produkcyjnych"...
10.03.2016
W dniach od 16 do 23 marca odbędą się spotkania informacyjne do działania 1.2 POPW "Internacjonalizacja MŚP”. Podczas organizowanych spotkań potencjalni beneficjenci dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny, a następnie o zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach Działania 1.2 PO PW
04.03.2016
W dniu 31.03.2016 odbędzie się konferencja Innowacje Społeczne. W trakcie konferencji Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym zaplanowano możliwość indywidualnych spotkań przedsiębiorców z projektantami. Spotkania dadzą możliwość nawiązania współpracy oraz krótkich konsultacji na temat rozwoju firmy i produktu. Spotkania odbywać się będą w trakcie pierwszego dnia konferencji 31.03.2016 r. w hotelu Novotel w Warszawie
16.02.2016
27 kwietnia 2016 r. odbędzie się giełda kooperacyjna w trakcie Międzynarodowych Targów Żywności ALIMENTARIA 2016 w Barcelonie – jednej z największych branżowych imprez targowych w Europie
08.02.2016
Ośrodek Enterprise Europe Network organizuje giełdę kooperacyjną, która odbędzie się podczas konferencji i targów NanoIsrael 2016 w Tel Awiwie.
27.01.2016
W dniu 27 stycznia 2016 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ul. Rektorskiej 4 odbędzie się Polski Kongres Gospodarczy
20.01.2016
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza firmy działające w branży aplikacji mobilnych do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 22-24 lutego 2016 r. podczas targów MOBILE WORLD CONGRESS w Barcelonie, największej na świecie imprezy targowej dla tej branży.
14.12.2015
W dniu 16 grudnia 2015r. w Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa odbędzie się spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” PO IR. Na spotkaniu przedstawione bedą zasady ubiegania się i otrzymania wsparcia oraz omówienie zasady wynikające z dokumentacji konkursowej, mającej wpływ na prawidłową realizację projektu.
08.12.2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej" do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w dniach od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.
17.11.2015
W dniach 27 – 28 listopada 2015 Fundacja FSCD Polska organizuje II edycję Digital University. Konferencja odbędzie się w nowym budynku SGH, Al. Niepodległości 128.
17.11.2015
W dniach 27 – 28 listopada 2015 Fundacja FSCD Polska organizuje II edycję Digital University. Konferencja odbędzie się w nowym budynku SGH, Al. Niepodległości 128.
10.11.2015
W dniach 27 – 28 listopada 2015, w nowym budynku SGH, Al. Niepodległości 128. odbędzie się II edycja programu Digital University. Organizatorem konferencji jest Fundacja FSCD Polska.
26.10.2015
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na „Tydzień Przedsiębiorcy” w terminie od 23 do 27 listopada 2015 r. Klienci ZUS będą mogli zasięgnąć specjalistycznych porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, porad innych instytucji, np. urzędów skarbowych oraz wziąć udział w seminariach tematycznych, które odbędą się w terenowych jednostkach ZUS.
26.10.2015
Jeszcze do 30 października 2015 r., można składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 POPW. W ramach poddziałania możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.
21.10.2015
W dniu 28 października 2015 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa odbędzie się spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt.
14.10.2015
Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP, w imieniu EUJCIC (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) zaprasza do udziału w misji do Japonii organizowanej w dniach 25-29 stycznia 2016 r. dla MŚP i klastrów działających w branży nanotechnologii.
9.10.2015
Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza dodatkowy termin naboru do VII edycji Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.
15.09.2015
Ogłoszono konkurs „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”. Konkurs ten skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz samorządu terytorialnego.
8.09.2015
W dniach 12-14 października 2015 odbędzie się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Nauka - Biznes - Samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI. Miejscem spotkania będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.
27.08.2015
Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoją pomysłowością. Ruszyła VII edycja konkursu Innowator Mazowsza. Poza nagrodami pieniężnymi laureaci mogą liczyć na nagrody ufundowane przez partnerów konkursu. Dotychczasowe edycje pozwoliły wyłonić w sumie 32 wybitnych naukowców i 21 firm odważnie inwestujących w innowacyjne rozwiązania. Termin składania wniosków w tym roku upływa 30 września.
19.08.2015
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza przedsiębiorców do udziału w II edycji MIĘDZYNARODOWEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ, która odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
11.08.2015
W dniu 19 sierpnia 2015W odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
29.07.2015
Taiwan Trade Center Warsaw organizuje targi elektroniczne TAITRONICS, które odbędą się w Nangang Exhibition Hall w Tajpej na Tajwanie, w dniach 6-9 października 2015 r.
15.07.2015
W dniach 1-4 września 2015 r. w Kielcach odbędzie się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Służyć on będzie prezentacji najnowszych zdobyczy technologii w dziedzinie obronności. Przedsiębiorcy, którzy kierują swoją ofertę do firm z branży obronnej, mają możliwość zaprezentowania się w ramach stoiska PARP. Oferujemy także business matchmaking oraz zapraszamy na seminarium poświęcone współpracy branży zbrojeniowej ze start-upami.
02.07.2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy działające w branży owocowo-warzywnej do udziału w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw MACFRUT w Rimini we Włoszech.
26.06.2015
W dniu 10 lipca 2015 r. w Mediolanie odbędzie się w giełda kooperacyjna. W spotkaniach wezmą udział przedsiębiorcy z krajów europejskich i Japonii. Giełda kooperacyjna poświęcona będzie przetwórstwu rolno-spożywczemu, biotechnologiom i branży chemicznej.
22.06.2015
w dniu 2 lipca 2015 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbędzie się Forum Gospodarcze POLSKA – BRAZYLIA. Podczas Forum zostaną zaprezentowane możliwości dwustronnej współpracy handlowo-inwestycyjnej oraz odbędzie się sesja rozmów B2B pomiędzy polskimi i brazylijskimi firmami.
19.06. 2015
W dniach od 9 do 11 września 2015 r. w Łodzi odbędzie się V KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ. Wszelkie informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej:
www.tup.org.pl
19.06.2015
W dniu 29 czerwca 2015 r. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Smart – Inteligentne Miasta. Ogólnopolski Kongres Smart – Inteligentne miasta to cykl regionalnych konferencji dedykowanych włodarzom miast z całej Polski.
12.06.2015
W dniach 17-19 czerwca 2015 r. w Rzeszowie odbędzie się VI edycji Forum Innowacji oraz towarzyszącemu mu wydarzeniu - Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych.
12.06.2015
Małopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w III Małopolskim Forum Finansowym, które odbędzie się 15 czerwca 2015 roku w Krakowie.
20.05.2015
II edycja Ogólnopolskiego Kongresu Smart – Inteligentne miasta odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r. Organizowane wydarzenie to cykl regionalnych konferencji dedykowanych włodarzom miast z całej Polski.
21.04.2015
W dniu 6 maja 2015 r. w Warszawie odbędzie się seminarium pn. „Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców”. Dla polskich przedsiębiorców będzie to unikalna okazja do zapoznania się z możliwościami współpracy z UNIDO.
16.04.2015
W dniach 16-17 kwietnia br. w Warszawie, odbędzie się kongres naukowo-gospodarczy pn."Polskie Innowacje Florida - Gateway to the Americas, Poland - Gateway to Central & Eastern Europe"
13.04.2015
Kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.
10.03.2015
Ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię "MŁODY BIZNES", stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.
17.02.2015
W dniu 26 lutego 2015 r. odbędzie się bezpłatna konferencję "Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał" poświęconą różnym formom pozyskiwania kapitału, w tym możliwościom finansowania rozwoju przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk.
12.02.2015
W dniach 16-20 marca 2015 r. w Hannoverze w Niemczech odbędzie się giełda kooperacyjna Future Match 2015 w ramach targów CeBIT 2015.
11.02.2015
Propozycja dla polskich producentów branży spożywczej do wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach Spożywczych TUTTOFOOD 2015.
03.02.2015
Ambasada Malezji i Malezyjskia Agencja ds. Promocji Handlu (MATRADE), zaprasza do udziału w kolejnej edycji targów żywności MIHAS 2015, które odbędą się w Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) w dn. 1– 4 kwietnia 2015.
28.01.2015
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 4 marca
15.01.2015
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza wszystkie firmy działające w branży aplikacji mobilnych do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 2-4 marca 2015 r. podczas MOBILE WORLD CONGRESS w Barcelonie.

następna strona »

Banery