Ważne informacje

Ważne informacje

Wydział Edukacji i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Mławie
06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
tel.23 654 36 66

Dyrektor Wydziału

Bożena Tomkiel
pokój nr 7, parter
tel. 23 655 32 80

e-mail: edukacja@powiatmlawski.pl

 

 

 1. W zakresie edukacji, kultury, sztuki, kultury fizycznej, sportu, nadzoru nad jednostkami oświatowymi, Wydział realizuje zadania:
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zakładania i prowadzenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych i placówek oświatowych oraz ich likwidowania zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 • ewidencja szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych,
 • prowadzenie spraw wynikających z Karty Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty dotyczących organu prowadzącego w szkołach i placówkach dla których powiat jest organem prowadzącym,
 • ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
 • planowanie kierunków kształcenia,
 • przygotowanie do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek dla których Powiat jest organem prowadzącym,
 • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem i odwoływaniem ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
 • dokonywanie czynności w sprawach w zakresie prawa pracy wobec dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie bazy danych systemu informacji oświatowej w zakresie:
 1. przekazywania danych identyfikacyjnych szkół i placówek prowadzonych i rejestrowanych przez powiat do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz bieżąca ich aktualizacja,
 2. przekazywania danych identyfikacyjnych do zbioru danych nauczyciela w związku z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego,
 3. kontroli prawidłowości wprowadzonych danych do bazy danych SIO przez podległe i rejestrowane szkoły i placówki,
 4. wydawanie i cofanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Mławski oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez inny organ niż jst.

monitorowanie stanu bazy oświatowej, realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji szkołom prowadzonym przez inny organ niż jednostki samorządu terytorialnego, współpraca z Mławską Halą Sportową, wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, podejmowanie działań w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów określonych ustawą o ochronie zabytków, prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem społecznego opiekuna zabytków, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia instytucji kultury, przygotowanie propozycji statutów nowo powołanych instytucji kultury, prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i kultury fizycznej, współdziałanie w organizacji imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na terenie powiatu, prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, nadzór nad działalnością uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, mających siedzibę na terenie powiatu, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia muzeów, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej tworzenia powiatowych bibliotek publicznych i ich likwidacji, realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wspieranie szkół i jednostek oświatowych w pozyskiwaniu dodatkowych środków zewnętrznych, obsługa projektów oświatowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

 

 1. W zakresie zdrowia Wydział realizuje zadania:
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem lub likwidacją, a także rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności podległego zakładu opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem ustawowego nadzoru nad podległym zakładem opieki zdrowotnej w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji budżetowych dla zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej,
 • współpraca z Radą Społeczną SPZOZ oraz prowadzenie dokumentacji związanej  z jej działalnością,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • współpraca z samorządami zawodów medycznych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych,
 • inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
 • pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
 • przekazywanie marszałkowi województwa mazowieckiego informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,
 • przygotowywanie zezwolenia na sprowadzenie z obcego państwa zwłok, szczątków zwłok oraz urn z prochami,
 • współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z ustalaniem rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
 • nadzór w zakresie obowiązujących przepisów prawnych nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej,
 • współpraca z organizacjami kombatantów,
 • udzielanie pomocy repatriantom,
 • promocji i edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
 • ułatwienia dostępu i uczestnictwa seniorów w kulturze, edukacji, aktywności fizycznej i turystyce,
 • podejmowanie działań nakierowanych na poprawę dostępu osób starszych do usług zdrowotnych.

 

PROCEDURY DOT. OŚWIATY

 

 

PROCEDURY DOT. OPIEKI ZDROWOTNEJ I REPATRIANTÓW

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH I FORMULARZE

 

Banery