Aktualności

Ruszyła lokalna kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Lekarzu Ty też możesz pomóc!”.  

Celem tej Kampanii jest upowszechnienie wśród pracowników ochrony zdrowia  oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie informacji na temat bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (obowiązuje od 1 sierpnia 2010 r.) zaświadczenie lekarskie jest jedną z form pomocy, udzielanej osobom doświadczającym przemocy domowej. Wydanie zaświadczenia lekarskiego ma duże znaczenie dla skutecznej pomocy  tymże osobom. Nie tylko obdukcja lekarska może stanowić materiał dowodowy w sprawach związanych z uszkodzeniem ciała dokonanym przez sprawcę domowej przemocy. Takim dowodem może być również zaświadczenie lekarskie. Jest to ogromne ułatwienie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, ponieważ wykonanie obdukcji lekarskiej jest płatne. Bezpłatną obdukcję wykonuje się jedynie na zlecenie organu prowadzącego postępowanie w danej sprawie, a więc prokuraturę lub sąd. Zaświadczenie lekarskie jest zaś bezpłatne i może stanowić dowód w sprawach związanych z uszkodzeniem ciała związanym z przemocą w rodzinie. Wzór zaświadczenia lekarskiego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Obowiązuje ono od 29 października 2010 r.

Istotne  jest, aby bezpośrednio po akcie przemocy domowej, osoba pokrzywdzona mogła uzyskać zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych          z użyciem przemocy w rodzinie. Zaświadczenie takie obecnie zobowiązany jest wydać każdy lekarz do którego pokrzywdzony się zgłosi.

Na potrzeby lokalnej  kampanii został opracowany plakat, który został przesłany do wszystkich placówek ochrony zdrowia na terenie powiatu mławskiego. Ponadto, Starosta Mławski i Powiatowy Pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowali do lekarzy pismo z prośbą o  współpracę w realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie polegającą na wszczynaniu procedury „Niebieskie Karty” oraz wydawaniu bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Kampania realizowana jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy       w Rodzinie oraz Ochrony Ofiara Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.

  • autor: Joanna Tańska

Wstecz

Banery