Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo.

  • strzegowo mickiewicza

Podpisaliśmy umowę na drogę Staroguby - Strzegowo.

We wtorek 29 września podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo. Wyłoniony wykonawca tj. firma Strabag wykona inwestycję za kwotę nieco ponad 1 mln 399 tyś zł.

Inwestycja będzie realizowana jeszcze w 2020 roku przez Powiat Mławski. Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy L na odcinku o długości 571 m (ulica Mickiewicza w Strzegowie) wraz z przebudową  skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Partyzantów. Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji jezdni i zasypywaniu rowów, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego, wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej jezdni i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci kolektora deszczowego, studni rewizyjnych i wpustów, wykonaniu chodników, poboczy oraz wykonanie 3  przejść dla pieszych z oświetleniem obustronnym.

Głównym zadaniem projektowanej drogi jest obsługa istniejącego terenu, w tym przede wszystkim stanowi dojazd do przyległych do drogi posesji i pól oraz stanowi połączenie miejscowości Strzegowo z drogą Nr 7 Gdańsk – Warszawa.  Odcinek projektowany poprawi przejezdność tej drogi oraz przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki poszerzeniu drogi do 7m, wybudowaniu chodników obustronnie o długości 556m ze strony prawej i 538 m z lewej, gdyż po stronie lewej na odcinku 18 metrów był już chodnik oraz obustronnego pobocza o szerokości 1 m i dł. 15 m po każdej stronie. Rozwiązany zostanie problem odwodnienia poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej o długości 499 m.. Przedmiotowa inwestycja w szerokim zakresie będzie służyć mieszkańcom obszarów wiejskich gdyż powstałe powiązanie komunikacyjne stworzy ścisłe powiązanie obszarów wiejskich z dużymi miastami i z jego otoczeniem.

Całkowita wartość zadania na 2020 rok z uwzględnieniem kosztów inspektora nadzoru i badań laboratoryjnych wynosi 1 439 419,70 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyliczona w oparciu o wskazane koszty zadania ze środków FDS wynosi 1 007 593,79 zł, tj. 70% kosztów kwalifikowanych. udział własny powiatu mławskiego – 21 591,91 zł, udział Gminy Strzegowo  -  410 234, 00 zł

Wstecz

Banery