Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki

Zakończenie przebudowy drogi powiatowej na trasie: droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki

Zakończyła się realizacja projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk  w m. Konopki”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel projektu: Polepszenie spójności i dostępności komunikacyjnej poprzez poprawę jakości infrastruktury z układem dróg
krajowych w szczególności z sięcią TEN-T, służącej zwiększeniu komunikacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu mławskiego.

W ramach inwestycji wykonana została przebudowa drogi powiatowej Nr 2347 W na  długości 9689,97 m. w tym wykonano poszerzenie pasa jezdni do 7 m w przekroju ulicznym (parametry drogi G), zwiększono nośność nawierzchni do 100 KN/oś, wybudowano ponad 3000 m ciągu pieszo- rowerowego, ponad 1200 m chodników, ponad 40 zjazdów i przepustów pod zjazdami, kanalizację deszczową, przebudowano 13 skrzyżowań, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę mostu na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki.

Droga położona jest na terenie gminy Wiśniewo i Stupsk w powiecie mławskim. Stanowi bardzo ważny element układu komunikacyjnego przez bezpośrednie połączenie z DK7, a z drogami powiatowymi nr 2322W Nosarzewo Borowe – Konopki, nr 2349 W Żurominek –Stupsk i Nr 2350 W Konopki – Konopki Piaski stanowi jeden ciąg komunikacyjny łączący się z drogą wojewódzką nr 615 Mława – Ciechanów.

Przebudowa drogi przyczyni się do stworzenia rozwiniętego systemu transportu drogowego, który w optymalny sposób zaspokoi potrzeby użytkowników dróg – mieszkańców powiatu mławskiego oraz stworzy warunki do rozwoju gospodarczego. W rezultacie mieszkańcy odczują poprawę dostępności do głównych ośrodków miejskich a tym samym dostępu do szeroko rozumianych usług, co przełoży się na zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej regionu. Ponadto poprawienie jakości drogi przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu (kierowcy, piesi, rowerzyści) i tym samym zmniejszenia się ilości wypadków.

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2018-11-22
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga

Wstecz

Banery