Dostosowanie miejsca startów i lądowań śmigłowców dla potrzeb SOR SP ZOZ w Mławie

 • -

Projekt nr WND-POIS.12.01.00-00-001/10 pt. „Dostosowanie miejsca startów i lądowań śmigłowców dla potrzeb SOR SP ZOZ w Mławie” zrealizowany został w 2011 roku przy dofinansowaniu w ramach Działania 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego Priorytetu XII – Bezpieczeństwo Zdrowotne i Poprawa Efektywności Systemu Ochrony Zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wartość dofinansowania zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-001/10-00 z dnia

23 maja 2011 r. zawartą z Instytucją Wdrażającą tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie określono na kwotę  493 197,20 PLN. Planowany całkowity koszt realizacji projektu zatwierdzono na kwotę 580 232,00 PLN.

Zgodnie z przyjętym projektem w ramach robót instalacyjno-budowlanych wykonano:

- przebudowę płyty lądowiska,

- wymagane nowoczesne oświetlenie płyty lądowiska oraz głównego kierunku podejścia do lądowań

- zainstalowano wskaźnik kierunku wiatrów z podświetleniem przeszkód znajdujących się w najbliższym otoczeniu lądowiska.

Obecne wymiary płyty lądowiska o nawierzchni betonowej wynoszą 25,0 x 25,0 m. Zmodernizowana w ramach projektu droga dojazdowa do lądowiska posiada nawierzchnię asfaltową.

Po wykonaniu zadania dyrekcja SP ZOZ-u podjęła działania celem przekształcenia miejsca startu i lądowań w pełnoprawne lądowisko. Miejsce zrealizowania projektu – siedziba SP ZOZ w Mławie przy ul. dr A. Dobrskiej 1.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzją nr ULC-LTL-1/511/0101/01/12 z dnia 16.05.2012r. dokonał wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk pod nr 127 jako przystosowane do startów i lądowań śmigłowców sanitarnych w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej MTOM do 5700 kg.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery