Charakterystyka Powiatu

Warunki klimatyczna

Klimat powiatu mławskiego odznacza się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody, co jest związane z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych i częstą zmiennością mas powietrza. Średnia roczna temperatura wynosi około 7 0 C, średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia około – 4,2 0 C, najcieplejszego lipca około – 17,8 0 C. Powiat mławski leży w obszarze charakteryzującym się niskim średnim opadem rocznym. Średnia roczna suma opadu wynosi 530 - 576 mm. Najniższy opad w ciągu roku notuje się zimą i na początku wiosny, natomiast najwyższy od maja do września z maksimum w lipcu.

Klimat województwa mazowieckiego jest znacznie zróżnicowany. Wynika to z różnorodności wpływów kształtujących i zróżnicowania czynników geograficznych, takich jak: położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, wysokość bezwzględna i względna, pokrycie terenu, stopień zurbanizowania itp.

 

Temperatura powietrza ma związek z położeniem województwa w obszarze wpływów kontynentalnych klimatu i częściowo na północy wpływów Bałtyku oraz zróżnicowaniem wysokościowym podłoża.

 

Średnie roczne zachmurzenie w województwie mazowieckim wynosi przeciętnie 6,6 – 6,8 w skali pokrycia nieba 0 –10. Średnia roczna suma opadów, na przeważającym obszarze województwa jest niższa od średniej dla Polski, czyli nie sięga 600 mm.

 

 

 

Tabela 14. Wartości charakterystyczne średnich miesięcznych temperatur i opadów

 

 

Miesiąc

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

Temp.,oC

 

-4,3

 

-4,0

 

-0,1

 

6,7

 

12,2

 

16,9

 

17,7

 

16,7

 

12,6

 

7,8

 

2,7

 

-1,9

 

Opady,mm

 

37

 

35

 

32

 

38

 

46

 

60

 

88

 

69

 

47

 

34

 

46

 

46

 

 

Średnia roczna temperatura powietrza w latach 1951-1970 wynosiła 6,9 oC, dla stycznia osiągała wartość –4,3 oC, zaś w lipcu 17,7 oC. Średnia temperatura półroczna  XI-IV wynosiła 0,2 oC, a półroczna V-X 14 oC.

 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych za lata 1951-1970 wynosi ok. 578 mm. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, tzn. czerwiec, lipiec, i sierpień (łącznie 217 mm).

 

Rozkład kierunku wiatru w roku wiąże się z warunkami ogólnocyrkulacyjnymi i lokalnymi (rzeźbą terenu). Nad środkową Polską, przeciętnie 65% czasu w roku, zalegają masy morskiego powietrza polarnego. Świadczy to o zdecydowanej przewadze cyrkulacji z kierunków zachodnich. Napływ powietrza polarnego znad Atlantyku występuje najczęściej w lecie, z maksimum w czerwcu (60%), najrzadziej zaś w październiku (39,3%). Często napływa także ze wschodu powietrze polarne kontynentalne – ok. 30% dni w roku. Zalega ono nad Polską najrzadziej w lipcu (18,4%), najwyraźniej występuje w lutym, w pierwszej połowie marca oraz w październiku (34-38%). Rzadko, ok. 4% dni w roku, dopływa powietrze arktyczne z północy (maks. w maju 13,5%) oraz powietrze zwrotnikowe z południa – ok.2% (maks. w listopadzie i lutym – ok. 4%).

 

Topografia terenu i układ głównych dolin rzek województwa mazowieckiego wymuszają napływ powietrza z kierunków zachodnich i wschodnich. Do dolin o przebiegu równoleżnikowym dostosowują się również wiatry z innych kierunków, przy czym wiatry północne i południowe ulegają największemu osłabieniu, o 20-40%.

 

Dominującym kierunkiem dla Mławy jest sektor zachodni (SWW, W, SSW), na który przypada ok. 32% ogólnej sumy. Stosunkowo duży udział mają też wiatry wschodnie  (NEE, E, SEE) - 28%.świadczy to o wpływach klimatu kontynentalnego.

 

Średnia prędkość wiatru w skali roku, obliczona dla rejonu Mława waha się w zakresie 3,85-5,54 m/s.

 

Tabela 15 Średnie wartości prędkości wiatru dla poszczególnych stanów równowagi atmosfery (dotyczą wysokości 12 m  nad gruntem)

 

 

 

 

Stan równowagi atmosfery

 

Sektory wiatru

 

Wartość średnia

 

NNW

 

SSW

 

NEE

 

SWW

 

E

 

W

 

SEE

 

NWW

 

SSE

 

NNW

 

S

 

N

 

silnie chwiejna

 

1,83

 

1,63

 

1,25

 

1,50

 

1,40

 

1,67

 

1,40

 

0,00

 

1,57

 

1,60

 

1,27

 

1,00

 

1,49

 

chwiejna

 

2,48

 

2,42

 

2,63

 

2,38

 

2,60

 

2,40

 

2,55

 

 

Wstecz

Banery