Interesujące miejsca

Rezerwat Dolina Mławki

Rezerwat Dolina Mławki utworzony został w 1994 roku na powierzchni 147,41 ha.Jest to rezerwat biocenotyczno-fitocenotyczny położony na terenie gm. Szreńsk w leśnictwie Ratowo  w dolinie rzeki Mławki,. Głównym przedmiotem ochrony są zbiorowiska olsu i olsu jesionowego

Rezerwat utworzono dla ochrony dużego kompleksu olsu i olsu jesionowego o typowej strukturze i składzie florystycznym z licznymi stanowiskami ptaków zagrożonych wyginięciem.


Drzewostan uroczyska buduje olsza czarna. W niektórych wydzieleniach towarzyszy jej brzoza, jesion i wiąz, a miejscami także świerk i wierzba krucha. Spotyka się tu też olsze szarą co potraktowane jest jako stanowisko wyspowe tego gatunku poza granicami naturalnego zasięgu.


Dominują drzewostany w trzeciej klasie wieku (40-60 lat), bo stanowią 62,5%, wyraźny jest też udział drzewostanów IV klasy wieku (60-80 lat) - 11,2%.


Pod względem fitosocjologicznym w lasach uroczyska wyróżniono dwa zbiorowiska roślin: łęg olszowo-jesionowy i ols porzeczkowy. Pierwszy zajmuje tereny żyźniejsze i nieco suchsze, drugi uboższe i wilgotniejsze.


Flora projektowanego rezerwatu liczy 192 gatunki roślin naczyniowych. O fizjonomii warstwy runa łęgów decydują: pokrzywa, kuklik zwisły, bniec czarny; w olszach - dodatkowo występują: turzyca odległokłosa, narecznica błotna, karbieniec pospolity, psianka słodkogórz, przytulia czepna, kościenica wodna. Notuje się też występowanie chmielu, który pnąc się po drzewach i krzewach tworzy girlandy nadające niepowtarzalny urok zbiorowiskom i wskazuje na ich naturalność.


Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 57 gatunków ptaków, z których większość należy do gatunków lęgowych, a część to gatunki w różnym stopniu zagrożone, jak: gołębiarz, dzięcioł średni, świergotek łąkowy, turkawka, dzięcioł czarny, dzięciołek, myszołów, krętogłów, pokrzywnica, dziwonia, gil.Przez rezerwat przepływa ciek - Kanał Kozak pełniący funkcję rowu melioracyjnego dla sąsiadujących z rezerwatem gruntów użytkowanych rolniczo. Niewłaściwa eksploatacja cieku może być zagrożeniem dla rezerwatu.

Wstecz

Banery