Aktualności archiwalne 2023

Zaproszenie na LV Sesję Rady Powiatu Mławskiego

LV Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie LV Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2024-2026.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2023 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca powiatu mławskiego na Dyrektora SPZOZ w Mławie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.

 11. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

 12. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.

 13. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.

 14. Zamknięcie obrad LV Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

 • autor: Biuro Rady

Wstecz

Banery