Aktualności archiwalne 2023

Informacja dotycząca rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 uprzejmie informuję o ważnych terminach:

 1. od 21.07.2023 r. do 26.07.2023 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 2. dnia 27.07.2023 r. do godziny 14.00 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

 3. dnia 27.07.2023 r. -poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych,

 4. dnia 28.07.2023 r. Mazowiecki Kurator Oświaty opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych,

 5. od 31.07.2023 r. do 02.08.2023 r. do godziny 15.00 – postępowanie uzupełniające. Należy złożyć wniosek elektronicznie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z dokumentami dostarczyć do szkoły,

 6. do 08.08.2023 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i złożonych dokumentów,

 7. 09.08.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 8. od 09.08.2023 r. do 10.08.2023 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 9. 11.08.2023 r. do godz. 14.00 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

 10. 11.08.2023 r. - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych,

 11. do 14.08.2023 r. Mazowiecki Kurator Oświaty opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Jednocześnie informujemy, że w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie został utworzony dodatkowy oddział, tj. zamiast jednego łączonego oddziału w zawodzie technik handlowiec i technik rachunkowości utworzono dwa odrębne oddziały w ww. zawodach. • autor: Krystyna Zając Wicestarosta

Wstecz

Banery