Aktualności

INFORMACJA dot. Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2022 rok

W dniu 12 maja 2023 roku Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę  Nr 1215/2023 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2022 rok. Konieczność  ta wynika z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca                1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526 ze zm.). Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie  w zakładce – Programy, zamierzenia, sprawozdania oraz w Biurze Rady Powiatu.

 

https://www.bip.powiatmlawski.pl/3725,raport-o-stanie-powiatu-mlawskiego-za-2022-rok

 

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2022 rok głos mogą zabierać również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemnego zgłoszenia, popartego 150 podpisami najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, na który zostanie zwołana Sesja Rady Powiatu, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2022 rok.

 

L Sesja odbędzie się w dniu  31 maja 2023 r. godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie.

ZGŁOSZENIE

 

Ja, niżej podpisany ....................................., zamieszkały w .......................................................

                                                                                                     /adres zamieszkania na terenie powiatu/

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2022 rok.

 

 

Swoje głoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

...

 

 

 

 

 

                                                                                                          .............................................

                                                                                                                          /podpis/

 

ZAŁĄCZNIK

  • data: 2023-05-15

Wstecz

Banery