Aktualności

  • Sesja Rady Powiatu Mławskiego

Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Powiatu Mławskiego

XLIII Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Mławie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie XLIII Sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2022 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2023 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                                   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat  za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia na 2023.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022.

12.  Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

13.  Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.

14.  Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.

15.  Zamknięcie obrad XLIII Sesji.             

          

                                                       

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                           /-/ Jan Łukasik

  • data: 2022-11-21

Wstecz

Banery