Aktualności

Obwieszczenie Starosta Mławski zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do roku 2030”

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2021 poz. 2373 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do roku 2030”.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8A ,  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 12.07.2022 r. (21 dni).

W załączeniu formularz zgłoszenia uwag i Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do roku 2030”

  • data: 2022-06-21

Wstecz

Banery