Aktualności

 • Lekarz
  • autor: Pixabay

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w SPZOZ w Mławie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mławie 

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą oraz Regulamin Komisji Konkursowej opracowany przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Mławie Nr 7/2022 z dnia 25.01.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie Anny Dobrskiej 1 06-500 Mława

 1. Zasady udostępniania materiałów informacyjnych:

Udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym
i ekonomicznym odbywa się przez wyłożenie ich do wglądu w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1 pok. 120 (Sekretariat) w dniach roboczych w godz. 8:00 – 14:00, do dnia 15.06.2022 r. 

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mławie.

 1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem muszą spełniać wymogi
  określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
  (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896 ze zmianą Dz. U. 2021 poz. 2359) posiadać:
 1. tytuł zawodowy lekarza,
 2. tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 3. 8 lat pracy w zawodzie.

     5. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu,
 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata na stanowisko objęte konkursem,
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
  nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
  przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z ustawą
  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych wg załączonego wzoru.
 9. Adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz posiadany numer telefonu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie SPZOZ w Mławie pok. nr 120 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu SPZOZ w Mławie) na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anny Dobrskiej 1 pok. 120 06-500 Mława

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie”
wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego kandydata na stanowisko objęte konkursem.

Oferty należy składać do dnia 15.06.2022 r. do godz. 13:00. Oferty, które wpłyną do SPZOZ w Mławie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowe informacje:

     a) postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Mławie nr 7/2022 z dnia 25.01.2022 r.,

     b) kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata na stanowisko objęte konkursem, a na prośbę Komisji Konkursowej kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentów oryginalnych,

     c) rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Sali Konferencyjnej (poziom -1 budynku głównego) SPZOZ w Mławie ul. Anny Dobrskiej 1 , przewidywany termin – do 07.2022 r.,

     d) o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie,

     e) informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Mławie https://www.bip.szpitalmlawa.pl/, na tablicy ogłoszeń SPZOZ w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie https://www.bip.powiatmlawski.pl/,

    f) kandydaci biorący udział w procedurze konkursowej w ciągu 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu,

   g) wszelkich informacji na temat konkursu udziela P. Wioletta Zakrzewska i P. Wojciech Niestępski, tel. 23/ 654-32-35 wew. 239.

 

                                                                                                                     DYREKTOR

                                                                                                                  Waldemar Rybak

 • data: 2022-05-10

Wstecz

Banery