Aktualności

 • Pielęgniarka ze szczepionką
  • autor: Tumisu z Pixabay

Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

OGŁOSZENIE

z dnia 09.05.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie,

 1. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie,

 1. Andersa 52/53, 06-400 Ciechanów

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 393 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. Nr 151, poz. 896) oraz Regulamin Komisji Konkursowej.

 

Miejsce składania ofert: osobiście w Sekretariacie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1 lub pocztą na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego”.

Na kopercie kandydat umieszcza imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego.

 

Termin składania ofert: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, w tym aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek zawodowy i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia do konkursu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procedurze konkursowej – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (D.U.UE.L.    z 2016 roku 119.1).

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu: siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku w Sekretariacie pn.- pt. w godz. 8.00-14.00. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Sekretariat, nr tel. 23/ 654 32 40.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 60 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

  

                                                                                               DYREKTOR

                                                                                           Waldemar Rybak

 

 • data: 2022-05-09

Wstecz

Banery