Aktualności

  • Pieniądze
    • autor: Gosia K. z Pixabay

Konkurs w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022, którego celem jest m.in. umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, a której nie są w stanie samodzielnie pokonać. W tym roku na realizację konkursu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył 3 mln złotych. Wnioski na wsparcie finansowe można składać do 28 stycznia br.

Zadaniem programu jest podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły:

Moduł I  - Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II - Samopomoc

W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.

Moduł III - Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Moduł IV - Integracja i innowacyjność

Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

W bieżącym roku na realizację konkursu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym, z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności”, do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie do 28 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Wydział Polityki Społecznej

  1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Ogłoszenie o konkursie „Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, należy kontaktować się
z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie:

tel. 24 235 11 58,

tel. 24 235 11 56.

  • autor: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego, data: 2022-01-12

Wstecz

Banery