Aktualności

 • Plakat
  • autor: Gerd Altmann z Pixabay

ROZPORZĄDZENIE NR 23 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego i mławskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 22 ust. 2 i 4 i art. 24, 25, 27, 28, 29-35, 40, 42 - 44 oraz art. 46-51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:

§1.  1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:

1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2;

2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3;

 1. Transport zwierząt i produktów przez obszar, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

1) bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;

2) w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz

3)  unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są świniowate.

 1. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są świniowate, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.
 2. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 2, dotyczyć ma w szczególności:

1) budynków, w których utrzymywane są świniowate, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń;

2) dróg wewnętrznych na terenie zakładu;

3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu świniowatych.

 1. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 3, jest przechowywany przez podmiot utrzymujący świniowate do czasu zniesienia obszaru, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Za obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym", uznaje się teren obejmujący w powiecie żuromińskim w gminie Żuromin miejscowości: Chamsk, Dębsk, Franciszkowo, Olszewo.

§3.  Za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zagrożonym", uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie żuromińskim:

 1. w gminie Bieżuń miejscowości: Bieżuń, Dźwierzno, Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Kobyla Łąka, Kocewo, Małocin, Pełki, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Sławęcin, Stawiszyn-Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Strzeszewo, Trzaski, Wieluń-Zalesie, Wilewo,
 2. w gminie Kuczbork-Osada miejscowości: Chodubka, Gościszka, Kozielsk, Kuczbork, Kuczbork-Osada, Kuczbork-Wieś, Nidzgora, Olszewko, Przyspa, Zielona,
 3. w gminie Lubowidz miejscowości: Bądzyn, Biały Dwór, Łazy, Osówka, Żelaźnia,
 4. w gminie Lutocin miejscowości: Chromakowo, Mojnowo, Obręb, Swojęcin,
 5. w gminie Żuromin miejscowości: Będzymin, Brudnice, Cierpigórz, Dąbrowa, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Poniatowo, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Stare Nadratowo, Wiadrowo, Wólka Kliczewska,
 6. miasto Żuromin;

2) w powiecie mławskim w gminie Szreńsk miejscowości: Miłotki, Stare Garkowo, Nowe Garkowo, Ługi, Kobuszyn.

§ 4.  Obszary, o których mowa w § 2-3 oraz § 10, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia, przy czym obszar zapowietrzony jest oznaczony kolorem szarym, obszar zapowietrzony ze strefą obejmującą dodatkowe środki wymienione w § 10 oznaczony jest kolorem szarym zakreskowanym oraz obszar zagrożony oznaczony jest kolorem żółtym.

§5. Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje podane w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") oraz art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania, zwanego dalej: „rozporządzeniem nr 2020/687”.

§ 6. 1.  Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, w zakładach, w których utrzymywane są świniowate innych niż zakłady, w których potwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF), nakazuje się:

1) trzymanie świniowatych oddzielnie od innych zwierząt;

2)zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniowatymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) poprzez:

a) wykorzystywanie do przemieszczania świniowatych oraz produktów z nich w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom, ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu świniowatych, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF),

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF);

5) prowadzenie ewidencji:

a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok świniowatych poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009".

 1. Na zasadzie odstępstwa od 1 pkt 5 lit. a ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów utrzymywanych świniowatych;

2) odnowy populacji zwierząt łownych należących do świniowatych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świniowatych, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania z zakładów nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych w nich świniowatych;

5) pozyskiwania nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych świniowatych;

6) objazdowego sztucznego unasienniania świniowatych:

7) objazdowego krycia naturalnego świniowatych;

8) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów pochodzących od świniowatych z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

9) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa świniowatych z zakładu;

10) przemieszczania produktów ubocznych pochodzących od lub ze świniowatych utrzymywanych z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał;

11) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od świniowatych z zakładów;

12) przemieszczenia skór, skórek i szczeciny pochodzących od świniowatych z zakładów.

 1. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3 jeżeli:

1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF);

2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić afrykański pomór świń (ASF), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4)  produkty wytworzone na obszarze zapowietrzonym, które pozyskano od lub ze świniowatych:

a) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym,

b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zapowietrzonym, lub

c) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym i poddawanych ubojowi na obszarze zapowietrzonym;

5) produkty pochodne.

 1. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne na rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

§ 7. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 6 w ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 29, 32, 33, 35, 37, 38 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 28 ust. 2-7 tego rozporządzenia.

§ 8. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, w zakładach w których utrzymywane są świniowate, nakazuje się:

1) trzymanie świniowatych oddzielnie od innych zwierząt;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) do zakładów  poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniowatymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) poprzez:

a) wykorzystywanie do przemieszczania świniowatych oraz produktów z nich w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom, ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu świniowatych, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF),

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF);

5) prowadzenie ewidencji:

a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok świniowatych poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009".

 1. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
 2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, zakazuje się:

1) przemieszczania z zakładów i do zakładów świniowatych utrzymywanych;

2) odnowy populacji zwierząt łownych należących do świniowatych;

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świniowatych utrzymywanych, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania z zakładów nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych w nich świniowatych;

5) pozyskiwania nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych świniowatych;

6) objazdowego sztucznego unasienniania świniowatych;

7) objazdowego krycia naturalnego świniowatych;

8) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów pochodzących od świniowatych z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

9) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa świniowatych z zakładu;

10) przemieszczania produktów ubocznych pochodzących od lub ze świniowatych utrzymywanych z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał;

11) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od świniowatych z zakładów;

12) przemieszczenia skór, skórek i szczeciny pochodzących od świniowatych z zakładów.

 1. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3 jeżeli:

1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF);

2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;

3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić afrykański pomór świń (ASF), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;

4) produkty wytworzone na obszarze zagrożonym, które pozyskano od lub z świniowatych:

a) trzymanych poza obszarem zagrożonym,

b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zagrożonym, lub

c) trzymanych poza obszarem zagrożonym i poddawanych ubojowi na obszarze zagrożonym;

5) produkty pochodne.

 1. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub

2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne na rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.

§ 9. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 8 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 43 ust. 2-7 tego rozporządzenia.

§ 10. 1 Na obszarze zapowietrzonym leżących w promieniu 1 km od współrzędnych geograficznych 53.037378 19.945449 nakazuje się ubój lub uśmiercanie prewencyjne świniowatych utrzymywanych w zakładach.

 1. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje zapewnienie zgodności transportu ciał lub części ciał utrzymywanych świniowatych z zakładu, o którym mowa w ust. 1 z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

§ 11.  1.  Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY".

 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY".
 2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
 3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

§12. Nakazuje się wyłożenie i obsługę mat dezynfekcyjnych na drogach publicznych i prywatnych na granicy obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.

§ 13.  Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mławie oraz Żurominie, Staroście Mławskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Wójtowi Gminy Szreńsk, Staroście Żuromińskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Żuromin, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubowidz, Wójtom Gmin: Lutocin, Kuczbork-Osada, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom.

§14.  1.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 2-3.

 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                                 WOJEWODA MAZOWIECKI

 

Wstecz

Banery