Aktualności

  • Starosta Mławski Jerzy Rakowski

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027

Powiat Mławski serdecznie zaprasza mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027”.

Konsultacje polegają na zaprezentowaniu wyników diagnozy i projektu dokumentu Strategii oraz dyskusji nad przedstawionymi propozycjami. W trakcie konsultacji jest możliwość zgłaszania propozycji zmian do projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027”. Dokument Strategii składa się z trzech części:

Część 1 – zasadnicza część Strategii, zawierająca wnioski z przeprowadzonej diagnozy, obszary działań strategicznych, w tym cele i działania, oraz sposób realizacji Strategii,

Część 2 – Aneks (w jednym pliku z Częścią zasadniczą), zawierający analizę statystyczną i opisową charakterystykę Powiatu,

Część 3 – Raport z badania wśród mieszkańców, zawierający szczegółowe wyniki z badania ankietowego.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027 i Formularz konsultacji społecznych dostępny jest na stronie: www.powiatmlawski.pl

 

Aby zgłosić uwagi lub propozycje do przedstawionego dokumentu należy skorzystać z „Formularza konsultacji społecznych”, który dostępny jest w załączniku. Można także przesłać wiadomość za pośrednictwem poczty, faksem na nr 23 655 26 22, za pomocą środków elektronicznych (drogą mailową –  starostwo@powiatmlawski.pl, rolnictwo@powiatmlawski.pl lub poprzez ePUAP – /powiatmlawski/SkrytkaESP lub/powiatmlawski/skrytka, oraz osobiście w siedzibie Starostwa (sekretariat),  ale wiadomość powinna zawierać wszystkie informacje, które są wymagane w formularzu, czyli: dane osoby zgłaszającej, wskazanie części dokumentu, którego dotyczy uwaga oraz propozycji zmian, w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje Strategii”.

Dokument jest również wyłożony do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 wraz z możliwością składania uwag na dedykowanym formularzu w wyznaczonym miejscu na parterze w budynku  Starostwa.

Wnioski / uwagi / propozycje zmian dokumentu oraz propozycje zadań można składać w terminie do dnia 22.07.2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Zarząd Powiatu Mławskiego.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia (art.41 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.)

Osoba do kontaktu: Piotr Witkowski tel. 23 655 29 81.

  • data: 2021-06-17

Wstecz

Banery