Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18731947 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Pieniądze
    • autor: Gosia K. z Pixabay

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Wojewoda Mazowiecki ogłosił 24 marca br. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w województwie mazowieckim w formie powierzania lub wsparcia. W tym roku wysokość środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań objętych konkursem wynosi łącznie 720 000 zł. Oferty można składać do 16 kwietnia 2021 r.  

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo mazowieckie.

Zadaniami konkursowymi realizowanymi  przez ww. podmioty są działania podejmowane na terenie województwa mazowieckiego, służące osiągnięciu rezultatów w zakresie celu określonego dla danego zadania, w następujących obszarach (priorytetach): 

Zadanie nr 1: Przeciwdziałanie bezdomności 

Cele zadania:

1) rozwój dostępności i efektywności specjalistycznej pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej (w tym: streetworking, programy/centra diagnostyczno-poradnicze, pomocy medycznej, pomocy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej — zapewniające diagnozę i wdrażanie adekwatnych instrumentów indywidualnego wsparcia);

2) podniesienie efektywności instrumentów wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności (w tym: programy rozwoju mieszkalnictwa treningowego; rozwój centrów coachingu i readaptacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych; rozwój funkcji aktywizującej schronisk dla bezdomnych; programy przeciwdziałania długotrwałej socjalizacji dzieci i młodzieży w warunkach zamieszkiwania w placówkach dla bezdomnych; wzmacnianie współpracy lokalnych interesariuszy na rzecz wychodzenia z bezdomności);

3) upowszechnienie instrumentów na rzecz obniżenia ryzyka bezdomności osób i rodzin zagrożonych (projekty: pomocy specjalistycznej i edukacji ekonomicznej dla rodzin i osób zagrożonych eksmisją, profilaktyki bezdomności wychowanków placówek wychowawczych oraz przebywających w jednostkach czasowego pobytu, w tym placówkach leczniczych oraz penitencjarnych, wzmacnianie współpracy lokalnych interesariuszy na rzecz profilaktyki bezdomności).

Zadanie nr 2: Regionalny system pomocy żywnościowej

Cel zadania: dystrybucja żywności do ośrodków wsparcia w województwie mazowieckim. 

Zadanie nr 3: Lokalna profilaktyka społeczna

Cel zadania: wdrażanie opartych na diagnozie lokalnych potrzeb programów profilaktyki pomocy i interwencji społecznej, uzupełniających instrumenty pomocy społecznej i wspierania rodziny, np.: programów pedagogiki ulicznej, rodzinno-środowiskowych programów socjoterapeutycznych, organizacji zajęć dla dzieci i rodzin wymagających wsparcia, poradnictwa i innych działań w ramach profilaktyki samobójstw, w tym osób małoletnich, aktywizacji życiowej osób starszych w sposób inny niż tworzenie i dofinansowywanie dziennych domów i klubów seniora, zapewnienie wsparcia specjalistycznego osobom w kryzysie psychicznym, w tym wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego.

 

Poniżej w załączeniu znajdują się dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.
  2. Załącznik - Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 

  • autor: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego, data: 2021-03-29

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09