Kalendarz

Piątek 23 Kwietnia 2021

Imieniny

Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18732243 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 • Mieszkanie
  • autor: Bernd Müller z Pixabay

Nowe przepisy. Programy mieszkaniowe Informator dla gmin–część druga

5 marca 2021 roku wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 – https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000001101.pdf).
Od 5 marca podwyższona zostaje wysokość finansowego wsparcia udzielanego gminie na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11) – jako bodziec dla gmin w podejmowaniu decyzji o realizacji inwestycji mieszkaniowych (zwiększenie dofinansowania z Funduszu Dopłat z 35-50% do 80%). Ponadto gminy mogą uzyskać wyższy grant z Funduszu Dopłat na partycypację w budowie przez innego inwestora (m.in. SIM/TBS) mieszkań o umiarkowanym czynszu (wzrost z 20% kosztów przedsięwzięcia do nawet 35%). Wprowadzona zostaje możliwość udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na przedsięwzięcia polegające na remoncie zdegradowanego zamieszkanego mieszkaniowego zasobu gminy, tym samorządom które będą realizowały przedsięwzięcie przy jednoczesnym udziale premii remontowej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
To tylko cześć zmian. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie operatora programu budownictwa komunalnego – Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/

Poniżej informator o nowych programach przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowanych do gmin – Lokal za Grunt oraz Grant na Infrastrukturę.
Programy wejdą w życie 1 kwietnia 2021 roku, jednak już teraz zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami.
Przepisy regulujące ww. programy zawarte są w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 – https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000022301.pdf).

Zachęcamy także do zapoznania się z wcześniejszymi informatorami MRPiT dotyczącymi programów mieszkaniowych – https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wsparcie-inwestorow-w-tym-gmin-w-obszarze-budownictwa-komunalnego-i-spolecznego.

Przypominamy, że od 19 stycznia 2021 r. gminy mogą ubiegać się o dodatkowe, bezzwrotne środki finansowe na założenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub objęcie udziałów w już istniejącym SIM-ie. Wnioski należy adresować do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii i składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Gmina może uzyskać 3 mln zł na objęcie udziałów w tworzonym SIM lub 10 proc. wartości inwestycji realizowanej przez istniejący SIM. Zainteresowane gminy zachęcamy do kontaktu z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Na stronie internetowej KZN zamieszczone zostały przykładowe wnioski i uchwały - https://kzn.bip.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-mieszkalnictwa/projekty-uchwal-i-wnioskow.html.

 

Program Lokal za Grunt

Cele programu

 • wsparcie gmin w realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej –możliwość zwiększenia zasobu lokalowego bez konieczności bezpośredniego udziału w procesie inwestycyjno-budowlanym;
 • ograniczenie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej w regionie –szerszy dostęp do nieruchomości, możliwość pozyskania nieruchomości o potencjale inwestycyjnym z częściowym rozliczeniem lokalami.

Podstawowe założenia programu

 • sprzedaż nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne z częściowym rozliczeniem lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi,
 • rozliczenie „lokal za grunt” –zaliczenie na poczet części ceny nieruchomości gminnej nabywanej przez inwestora ceny lokali przekazywanych przez niego gminie,
 • przekazane przez inwestora lokale wykorzystywane przez gminę do realizacji jej zadań, np. jako mieszkania komunalne, mieszkania na wynajem, obiekty opieki zdrowotnej, edukacyjne, kulturalne itp.,
 • niepodlegające przekazaniu gminie lokale objęte inwestycją (tj. przedsięwzięciem realizowanym z wykorzystaniem nabytej od gminy nieruchomości)gospodarowane przez inwestora zgodnie z jego potrzebami.

Podmioty uczestniczące w realizacji programu

 • gminy dysponujące niewykorzystanymi nieruchomościami o potencjale inwestycyjnym, zainteresowane ich sprzedażą na cele inwestycyjne z rozliczeniem „lokal za grunt”,
 • inwestorzy zainteresowani nabyciem nieruchomości gminnej na cele inwestycyjne z rozliczeniem „lokal za grunt”. Program może stanowić atrakcyjną alternatywę dla gmin, które dysponują niewykorzystanymi nieruchomościami o potencjale inwestycyjnym, ale np.:
 • mają ograniczone środki na samodzielne prowadzenie inwestycji,
 • chcą sprawnie pozyskać lokale bez potrzeby bezpośredniego angażowania się w proces inwestycyjno-budowlany,
 • mają mniejsze doświadczenie w samodzielnej realizacji inwestycji i upatrują możliwości powiększenia zasobu lokalowego dzięki wykorzystaniu potencjału współpracy z podmiotem profesjonalnym,
 • potrzebują mniejszej liczby lokali niż wynikająca z możliwości optymalnego zagospodarowania posiadanej nieruchomości z uwagi na mniejsze potrzeby mieszkaniowe lub infrastrukturalne,
 • chcą dzięki udziałowi w programie ubiegać się o finansowe wsparcie na przedsięwzięcie infrastrukturalne w ramach instrumentu Grant na Infrastrukturę,
 • chcą pozyskać lokale w bardziej atrakcyjnej z punktu widzenia planów rozwojowych gminy lokalizacji niż wynikająca z położenia nieruchomości gminnej,
 • potrzebują lokali już w momencie sprzedaży nieruchomości gminnej,
 • dostrzegają korzyści płynące z włączenia inwestorów w prowadzone na terenie gminy działania modernizacyjne (np. rewitalizacyjne) w istniejących zasobach lokalowych,
 • chcą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Podstawowe działania gminy w programie

Gmina uczestnicząca w programie:

 • wyraża w uchwale rady gminy zgodę na sprzedaż nieruchomości gminnej z rozliczeniem „lokal za grunt” i określa parametry zasobu lokalowego oczekiwanego od inwestora,
 • dopełnia obowiązków związanych z organizacją przetargu na sprzedaż nieruchomości wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami,
 • organizuje przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej z rozliczeniem „lokal za grunt”,
 • zawiera ze zwycięzcą przetargu umowę sprzedaży nieruchomości określającą dodatkowo warunki rozliczenia „lokal za grunt”,
 • po uzyskaniu lokali od inwestora, w zależności od przyjętego modelu współpracy, przeznacza:
 • lokale mieszkalne na mieszkania komunalne albo mieszkania na wynajem z możliwością stosowania dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start(w przypadku wniesienia lokali do spółki gminnej lub spółki Skarbu Państwa),
 • lokale użytkowe na obiekty infrastruktury społecznej, np. obiekty opieki zdrowotnej, edukacyjne, kulturalne itp.

Parametry zasobu lokalowego

Gmina określa w uchwale o zbyciu nieruchomości podstawowe parametry zasobu lokalowego oczekiwanego od inwestora:

 • minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową lokali,
 • przeznaczenie i wymogi dotyczące lokalizacji,·minimalny standard,
 • cenę 1 m2powierzchni użytkowej,
 • termin przekazania. Gmina zawiera parametry określone w uchwale w ogłoszeniu o przetargu.

Formuła rozliczenia ceny w modelu „lokal za grunt”

Cena wywoławcza nieruchomości zbywanej w programie Lokal za Grunt, co do zasady, nie może być niższa od wartości nieruchomości wynikającej z wyceny tej nieruchomości.

O wygranej w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej decyduje kryterium najwyższej ceny.

Cena uzyskana w przetargu jest wyrażana kwotowo. Podlega ona jednak rozliczeniu w formie mieszanej, na którą składa się:

 • część pieniężna – różnica między ceną uzyskaną w przetargu a ceną zaoferowanych gminie przez inwestora lokali,
 • część lokalowa –wartość lokali zadeklarowanych do przekazania gminie w ofercie inwestora, wskazanych w umowie sprzedaży. Wartość lokali zadeklarowanych do przekazania gminie w ofercie inwestora jest ustalana w oparciu o cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej wskazaną w uchwale o zbyciu nieruchomości, powtórzoną w ogłoszeniu o przetargu.

WAŻNE! Cena nieruchomości gminnej uzyskana w wyniku przetargu jest uiszczana zawsze w formie mieszanej: pieniężno-lokalowej.

Możliwość stosowania dopłat do czynszu

Gmina może wnieść mieszkania lub inne lokale przekazane przez inwestora jako aport do spółki gminnej lub spółki Skarbu Państwa. W przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego są mieszkania, gmina zawiera ze spółką umowę określającą w szczególności:

zasady wynajmu mieszkań, zasady naboru najemców (z uwzględnieniem ustawowo wskazanych kryteriów pierwszeństwa).

Mieszkania stanowiące wkład niepieniężny mogą być objęte systemem dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start. W przypadku tych mieszkań nie są stosowane przepisy ustawy „Mieszkanie na Start”1dotyczące pierwszego zasiedlenia, umowy inwestora z gminą oraz naboru najemców przez gminę.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223).

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMU. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących programu prosimy o kontakt z Departamentem Mieszkalnictwa, tel. +22522 53 00, e-mail: sekretariatDM@mrpit.gov.pl.

1Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, Dz. U. z 2020 r. poz. 551, z 2021 r. poz. 11, 223.

Grant na Infrastrukturę

Program Grant na Infrastrukturę

Cel programu

rozwój infrastruktury społecznej i komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

Instrument wsparcia

Bezzwrotny grant

Operator programu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) –podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków i wypłatę dofinansowania

 

Podmiot uprawniony do uzyskania finansowego wsparcia

 • samorządy gminne
 • związki międzygminne

Finansowanie programu

Fundusz Dopłat zasilany rezerwą celową budżetu państwa. Budżet państwa przeznaczy na dofinansowanie inwestycji środki do wysokości 30 mln złw2021 r., 70 mln zł w 2022 r. i 80 mln zł w 2023 r.

Rodzaj przedsięwzięcia objęty dofinansowaniem  

 • komunalna infrastruktura techniczna służąca wykonywaniu zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(w tym: gminne drogi, ulice, mosty, place i organizacja ruchu drogowego, wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci, obiekty służące zaopatrzeniu w energię elektryczną, cieplną i gaz itp.),
 • infrastruktura społeczna służąca wykonywaniu zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 8-10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(w tym: ośrodki i zakłady opiekuńcze, placówki edukacji publicznej, biblioteki, domy kultury, obiekty służące turystyce i kulturze fizycznej –np. siłownie plenerowe, tereny rekreacyjne, zieleń gminna itp.).

Poziom dofinansowania

Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego jest równa iloczynowi 10% kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego oraz liczby przedsięwzięć lub inwestycji o charakterze promieszkaniowym, powiązanych z przedsięwzięciem

infrastrukturalnym, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż udział gminy w poszczególnych przedsięwzięciach i inwestycjach o charakterze mieszkaniowym zdefiniowanych w art. 5c ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń(Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 223).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń(Dz. U. poz. 823 oraz z2020 r. poz. 777)2,

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMU

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących programu prosimy o kontakt z infolinią Banku Gospodarstwa Krajowego: 801 598 888 lub +22 475 88 88.

2Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa(Dz. U. z 2021 r. poz. 11) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 oraz art. 12a ust. 2 ustawy o finansowym wsparciu ...w dotychczasowym brzmieniu zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych do ustawy w nowym brzmieniu, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

 • autor: Departament Mieszkalnictwa

wsteczwstecz

Banery

Wypełnij wniosek
e-Urząd Skarbowy
platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09