Kalendarz

Piątek 26 Lutego 2021

Imieniny

Imieniny: Aleksandra, Mirosława, Bogumiła

Licznik odwiedzin

Jesteś: 18200359 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Plakat
    • autor: UG Stupsk

Wójt Stupska ogłosił konkurs na dyrektora podstawówki w Wyszynach

Wójt Gminy Stupsk ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, lub tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.

Poza tym kandydat musi mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Musi też posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa wart. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 zpóźn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora. Kandydat musi też spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych i nie był prawomocnie ukarany kara dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r., poz. 2215 z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

Oferty należy składać w postaci papierowej w zamkniytych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych" w terminie do dnia 17 lutego 2021r. do godz.  14:00. w Urzędzie Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, parter, pokój nr 2 (sekretariat).

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Stupsk. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej w poniższym linku

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W WYSZYNACH KOŚCIELNYCH

  • autor: UG Stupsk oprac TB

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09