Kalendarz

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17817420 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

  • Olszyny Rumockie z lotu ptaka
    Olszyny Rumockie z lotu ptaka

Powiat mławski to nie tylko rolnictwo i przemysł, ale i rezerwaty przyrody

Nasz powiat to nie tylko obszar rolniczy i miejsce zakładów elektronicznych i przetwórstwa rolno-spożywczego. To piękne tereny przyrodnicze, gdzie znajdują się 4 rezerwaty. Zajmują one w sumie 636,6 ha.

Część z nich rozciąga się poza terenem nie tylko na terenie naszego powiatu. Rezerwat fitocenotyczny „Góra Dębowa” o powierzchni 163,07 ha, położony jest na terenie gm. Iłowo i częściowo gm.Lipowiec  Kościelny w pobliżu Krępy w leśnictwie Narzym  Iłowo. Głównym przedmiotem ochrony jest pagórkowaty krajobraz z wiekowymi drzewostanami.

 Rezerwat Dolina Mławki utworzony został w 1994 roku na powierzchni 147,41 ha. Jest to rezerwat biocenotyczno-fitocenotyczny położony na terenie gm. Szreńsk w leśnictwie Ratowo  w dolinie rzeki Mławki,. Głównym przedmiotem ochrony są zbiorowiska olsu i olsu jesionowego. Utworzony został dla ochrony dużego kompleksu olsu i olsu jesionowego o typowej strukturze i składzie florystycznym z licznymi stanowiskami ptaków zagrożonych wyginięciem. Drzewostan uroczyska buduje olsza czarna. W niektórych wydzieleniach towarzyszy jej brzoza, jesion i wiąz, a miejscami także świerk i wierzba krucha. Spotyka się tu też olsze szarą co potraktowane jest jako stanowisko wyspowe tego gatunku poza granicami naturalnego zasięgu. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 57 gatunków ptaków, z których większość należy do gatunków lęgowych, a część to gatunki w różnym stopniu zagrożone, jak: gołębiarz, dzięcioł średni, świergotek łąkowy, turkawka, dzięcioł czarny, dzięciołek, myszołów, krętogłów, pokrzywnica, dziwonia, gil. Przez rezerwat przepływa ciek - Kanał Kozak pełniący funkcję rowu melioracyjnego dla sąsiadujących z rezerwatem gruntów użytkowanych rolniczo.

Rezerwat "Baranie Góry" został utworzony w celu ochrony krajobrazu o urozmaiconej rzeźbie, z bogatymi drzewostanami. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest tu cenna z europejskiego punktu widzenia świetlista dąbrowa, która zajmuje ponad połowe terenu ostoi. Utworzono go w 1994 r. Leży on na terenie gminy Lipowiec Kościelny w Nadleśnictwie Dwukoły i leśnictwa Mostowo w woj.mazowieckim.. Ma powierzchnię 176,62 ha i pokrywa się w całości z wyznaczonym obszarem Natura 2000. Baranie Góry, leżą w obrębie Niżu Polskiego . Jest to obszar ukształtowany przez kolejne zlodowacenia, czego efektem jest rzeźba polodowcowa  - wzgórza morenowe. Dominują tu utwory lodowcowe (gliny zwałowe) oraz wodnolodowcowe (piaski, żwiry). Na terenie ostoi wyróżniono cztery postaci świetlistej dąbrowy: postać zbliżoną do typowej, postać z pojedynczo występującym bukiem, postać z licznie występującym bukiem oraz postać ze świerkiem. Spośród ważnych z europejskiego punktu widzenia siedlisk wyróżniono tu:  -świetlistą dąbrowę subkontynentalną, -grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. Flora obszaru obejmuje 286 gatunków roślin naczyniowych, w tym rzadkie i chronione w Polsce. Na terenie ostoi rośnie także kilka drzew pomników przyrody. Świat bezkręgowców reprezentuje cennych dla Europy gatunek motyla - czerwończyk nieparek.

Olszyny Rumockie stanowią specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 149.5 ha, leżący na terenie zalewowym i nadzalewowym w środkowym biegu Mławki, która rozdziela go na dwie części. Uroczysko Olszyny Rumockiej stanowią łęgi jesionowo-olszowe. Ponad 90% powierzchni tego obszaru porasta las. Występują tu dwa siedliska Dyrektywy Siedliskowej: lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Stwierdzono występowanie bobrów.
Ostoja leży w obrębie istniejącego rezerwatu przyrody Olszyny Rumockie. Obok rezerwatu znajdują się stawy rybne w Rumoce. Stanowią zespół 13 sztucznych zbiorników wodnych (Staw przy Drodze, Olszynowy, Moczydło, Żuławy, Karczurek, Połomia, Zimowy, Rudka i 5 mniejszych stawów).Ogólna powierzchnia ok.100 ha. (zalane wodą ok. 80 ha). Stawy służą
do hodowli karpia królewskiego i karpia dzikiego. W małych ilościach występuje lin, sandacz i szczupak. Na terenie tych śródlądowych zbiorników wodnych można spotkać bociana białego, orła bielika, kormorana, rybołowa, czaple siwe i białe oraz stada łabędzi niemych i kaczek. Roślinność przybrzeżna i brzegowa: pałka szerokolistna, trzcina pospolita i tatarak zwyczajny. Groble porośnięte są trawami, krzewami łozy i drzewami olszy czarnej.

Miłośnicy przyrody znajdą więc na terenie naszego powiatu coś dla siebie

 

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09