Kalendarz

Środa 27 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Anieli, Przybysława, Angeli

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17921521 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 52/2020

STAROSTY MŁAWSKIEGO

z dnia 24.06.2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

      Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2020r., poz. 920) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020r., poz. 1066), zarządzam co następuję:

 

§ 1

  1. Z uwagi na utrzymujący się na terenie kraju stan epidemii wynikający z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19, wprowadzam do odwołania zmiany w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie polegające na tym, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, w budynkach zlokalizowanych przy ulicy:

1) Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,

2) Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji,

3) Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia,

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza,

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

3. Wprowadzam kontrolę liczby osób przebywających jednocześnie w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Klienci będą wpuszczani do poszczególnych pomieszczeń budynków Starostwa Powiatowego w Mławie pojedynczo w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

5. Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z właściwym wydziałem Starostwa pod numerami telefonów wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie www.bip.powiatmlawski.pl.

6. Do budynków zlokalizowanych w miejscach wskazanych w ust. 1 będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 2m.

7. Za kontrolę liczby osób w budynku zlokalizowanym przy ulicy:

1) Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława – odpowiedzialnym jest Sekretarz Powiatu,

2) Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława – Wydział Komunikacji – odpowiedzialnym jest Dyrektor Wydziału Komunikacji,

3) Stary Rynek 10, 06-500 Mława – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 2

 1. Obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Mławie odbywa się:

1) bezpośrednio, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 1, a także poprzez

2) Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP: adrs skrytki: /powiatmlawski/SkrytkaESP,

3) pocztę elektroniczną: starostwo@powatmlawski.pl,

4) pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy na adres: a) Starostwo Powiatowe w Mławie Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, b) Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Komunikacji ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława,

c) Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Stary Rynek 10, 06-500 Mława.

2. W budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie, w wyznaczonych miejscach nadal wystawione będą specjalne pojemniki w których Klienci będą mogli składać dokumenty.

3. Wyznaczeni pracownicy będą pełnili dyżury i będą udzielać informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw. Pracowników wyznaczają osoby wskazane w § 1 ust. 7.

 4. Przyjmowane będą wpłaty do kas urzędu, które są zlokalizowane w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie przy ulicy:

1) Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława,

2) Stanisława Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława, z zachowaniem pojedynczej obsługi oraz zasad bezpieczeństwa wskazanych w § 1 ust. 6.

W kasach urzędu zalecane są płatności bezgotówkowe.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu, Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Mławskiego z dnia 01.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 22.06.2020r.  

 

                                                                                                             STAROSTA

                                                                                                                    /-/

                                                                                                          Jerzy Rakowski

 

  • autor: Starosta Mławski - Jerzy Rakowski, data: 2020-06-25

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09