Kalendarz

Piątek 22 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Wincentego, Anastazji, Anastazego

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17855617 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Dzięki współpracy Rządu z Prezydentem tylko w latach 2019-2020 w powiecie mławskim udało się zrealizować lub rozpocząć inwestycje o łącznej wartości ponad 40 milionów złotych. Wszystko dzięki pozyskiwaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Ministerstw. Środki zewnętrzne, które powiat zdobył w tych latach to ponad 30 milionów złotych.

To krótkie podsumowanie padło wczoraj podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Mławie z udziałem członków Zarządu Powiatu Mławskiego, Pani Poseł Anny Cicholskiej, przedstawicieli Urzędu Gminy Dzierzgowo oraz dziennikarzy.

Inwestycje, o których mowa to:

- Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640 W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370 W, ul Granicznej i ul Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369 W na terenie Miasta Mława Etap I

Środki pozyskane z Ministerstwa Finansów - 3 269 406,00 zł, Środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego 2 262 202,71 zł, Udział Miasta Mława 942 584,00 zł.

Wartość Inwestycji 7 050 554,97 zł.

- Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko.

Środki pozyskane z FDS – 14 820 104, 00 zł, Udział Gminy Strzegowo – 1 126 036,00 zł, Udział Gminy Wiśniewo – 710 398,00 zł.

Wartość Inwestycji na lata 2020-2021 – 18 525 130,82 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II

Środki pozyskane z FDS – 8 578 927,89 zł, Udział Gminy Strzegowo – 1 057 887,00 zł, Udział Gminy Wiśniewo – 780 454,00 zł.

Wartość Inwestycji na lata 2020-2021 – 12 255 611,28 zł.

- Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo

Środki pozyskane z FDS 1 980 849,00 zł, Udział Gminy Wiśniewo 247 606,00 zł.

Wartość Inwestycji na lata 2019-2020 - 2 476 061,89 zł.

- Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową

Środki pozyskane z Ministerstwa Finansów - 2 747 500,00zł,  Udział Gminy Dzierzgowo - 400 000,00 zł

Wartość Inwestycji na rok 2020 - 6 000 000,00 zł.

W ramach przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty. Najtańsza z nich opiewa na kwotę
5 273 072,32 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 W Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku od km 2 +045,00 do km 2+995,00

Środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 100 000 00 zł, Środki własne powiatu Mławskiego - 199 999 52 zł.

Wartość Inwestycji na rok 2020 - 299 999 52 zł.

Na liście Rezerwowej do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych znalazło się drugie zadanie Powiatu Mławskiego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356 W Staroguby Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo, którego okres realizacji określony jest na rok 2020 Zadania z tej listy mogą być realizowane w przypadku powstania oszczędności po przetargowych na zadaniach z listy podstawowej.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1 750 404,67 zł w tym dofinansowanie z FDS na

poziomie 70% -  1 225 283,26 zł.

Pan Starosta wspomniał także o projektach, na które zostały złożone wnioski, jednak nie ma jeszcze informacji o uzyskaniu dofinansowania.

 

Są to dwa projekty:

- Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie

Środki wnioskowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych –
2 871 109,54 zł.

Wartość Inwestycji na lata 2020 –2021 -2916129,00 zł.

- Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a

Środki wnioskowane z Ministerstwa Sportu –3612433,00 zł.

Wartość Inwestycji na lata 2020 –2022 –7224868,00 zł.

 

Zarząd Powiatu Mławskiego wspomniał także o dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia na zakup karetki pogotowia dla mławskiego szpitala w wysokości 400 000,00 zł. Dyrekcja szpitala w porozumieniu z organem prowadzącym – Powiatem Mławskim opracowuje wniosek o dofinansowanie termomodernizacji. Zarząd deklaruje pomoc w formie zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 500 000,00 zł.

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 Powiat Mławski pozyskał dodatkowe środki:

 - grant w wysokości blisko 100 000,00 zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ten sposób udało się wesprzeć najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w prowadzeniu nauczania na odległość. 

- Powiatowy Urząd Pracy w Mławie pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe środki w wysokości 36 mln zł na realizację Tarczy antykryzysowej, z czego łączne zaangażowanie wynosi już
21 147 987,89 zł. 

 

Od dnia 03.04.2020 r. (początek  naboru wniosków) do 19.06.2020 r. do Urzędu wpłynęło 3668 wniosków o  wsparcie w ramach tzw. Tarczy, z tego:

 • 3005 w ramach niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
 • 242 na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla 1142 pracowników zatrudnionych w MŚP,
 • 2 na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacjach
  pozarządowych,
 • 419 w ramach dofinansowania w części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych dla osób niezatrudniających pracowników.

Do tej pory wydatkowano kwotę 16 222 962,78 zł:

 • 2786 wypłat niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców - 13 929 399 zł
 • 158 wypłat dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MŚP-  1 058 043,78zł
 • 647 wypłat dofinansowania w części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych dla osób niezatrudniających pracowników - 1 235 520,00 zł.

 

Do wypłaty z pozytywnie rozpatrzonych wniosków pozostaje łącznie 4 925 025,11 zł, w tym w ramach:

 • niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – 120 000 zł
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MŚP-  4 000 884,63 zł
 • dofinansowania w części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych dla osób niezatrudniających pracowników – 804 140,48 zł.

 

Na 2020 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mławie pozyskał środki na 5 programów i projektów  aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w ramach KFS w łącznej wysokości  5 230 056,93 zł. Ponadto jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnego wniosku o dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy na program specjalny dla 100 osób bezrobotnych na kwotę 1 305 000 zł, który złożony zostanie po ogłoszeniu przez MRPiPS naboru wniosków.

Od początku stycznia 2020 r. uruchomiliśmy nabory wniosków na aktywne formy wspierania zatrudnienia. Do 19.06.2020 r. przeprowadziliśmy 13 naborów wniosków, w tym 4 w trakcie pandemii. Na część form wsparcia, np. staże, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, nabory wniosków odbywają się w trybie ciągłym. Zawierane są w sposób ciągły umowy na realizację aktywnych form wspierania zatrudnienia. Do 19.06.2020 r. podpisaliśmy łącznie 311 umów dla 291 osób (w okresie pandemii- 128 umów dla 111 osób) w sprawie:

- staży- 99 umów dla 109 osób bezrobotnych (38 umów dla 40 osób),

- robót publicznych- 20 umów dla 28 osób bezrobotnych (4 umowy dla 5 osób),

- prac interwencyjnych- 75 umów dla 82 osób bezrobotnych (28 umów dla 33 osób),

- KFS- 46 umów (25),

- bonów na zasiedlenie- 10 umów (6 umów),

- doposażenia nowotworzonych stanowisk pracy- 28 umów na utworzenie 29 stanowisk pracy  
(13 umów dla 13 osób),

-jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 33 umowy (14 umów).

W przypadku umów na bony na zasiedlenie, refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy i jednorazowych środków na założenie własnej firmy, podpisanie umów poprzedzone jest przyjęciem poręczeń od poręczycieli- wiąże się to z bezpośrednią obsługą dodatkowych osób, nie tylko naszych wnioskodawców.

W normalnym trybie obywają się posiedzenia komisji rozpatrującej wnioski-27 komisji, na których łącznie rozpatrzono 416 wniosków (w okresie pandemii-14 komisji, łącznie rozpatrzono 162 wnioski).

 

Wydawane są skierowania- 471 (w okresie pandemii 185):

 • na staż- 116 (41),
 • do zatrudnienia w ramach poszczególnych form- 175 (61),
 • na zwykłe oferty pracy- 180 (83).

Wypłacane są refundacje należne pracodawcom w ramach trwających umów- 291 not księgowych  (201)

 • prace interwencyjne- 216 (139),
 • roboty publiczne- 57 (47),
 • refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy- 18 (15).

 

Prowadzone są  także, w przypadku jednorazowych środków i refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy kontrole niezbędne do prawidłowego rozliczenia wydatkowania przyznanych osobom środków oraz wizyty monitorujące na zakończenie umów.

Od 16 marca br. kontakty z osobami zarejestrowanymi odbywają się bezpośrednio oraz telefonicznie- w omawianym okresie w ten sposób obsłużono ok. 2000 naszych klientów.

Na podstawie przeprowadzonych przez doradców klienta rozmów opracowano 451 Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych- w okresie styczeń-czerwiec opracowano 1197 IPD.

W omawianym okresie do naszego Urzędu wpłynęło łącznie 586 ofert pracy, w tym 297 zwykłych ofert. W okresie pandemii zauważalny jest wzrost liczby zgłaszanych ofert- od 16 marca br. pozyskaliśmy łącznie 267 ofert, w tym 165 zwykłych ofert. 

 

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało się wygospodarować oszczędności, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg oraz wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Mławski.  

 

Na koniec Pani Poseł opowiedziała o nowej inicjatywie Prezydenta Andrzeja Dudy – karcie Ambitna Polska Samorządowa, która zawiera zobowiązania do realizacji działań na rzecz społeczności lokalnych.

Najważniejsze założenia Karty Ambitna Polska Samorządowa to:

Inwestycje blisko Domu

Fundusz Inwestycji Lokalnych, wsparcie dla samorządów w sfinansowaniu wkładu własnego dla inwestycji rozwojowych

Żłobek w każdej gminie

program budowy, remontów i rozbudowy żłobków publicznych

Fundusz Modernizacji Szkół

budujemy szkołę XXI wieku, program obejmuje kilka tysięcy szkół

Bezpieczne przejścia i ulice

poprawa bezpieczeństwa na drogach

Rządowy Program Dróg Lokalnych

dofinansowanie ponad 300 km dróg lokalnych każdego roku

Nowoczesny Szpital powiatowy

rozbudowa i modernizacja polskich szpitali powiatowych

Sport dla wszystkich

Program Sokół 2.0 i Trener Zdrowia

Miasto z klimatem

program urządzania parków, budowy retencji miejskich, bezemisyjnego transportu publicznego

Moja Woda

dotacja 5000 zł dla budowy przydomowego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową, program

dofinansowania studni głębinowych

Krajowy Program Retencji

budowa zbiorników retencyjnych.

 

Dobra współpraca Rządu z Prezydentem przekłada się na konkretne korzyści dla gmin, powiatów i ich mieszkańców.

 • autor: Martyna Zbyrowska, data: 2020-06-23
 • Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Mławie
 • Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Mławie
 • Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Mławie
 • Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Mławie
 • Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Mławie

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09