Kalendarz

Czwartek 21 Stycznia 2021

Imieniny

Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17853575 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady XVI Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 18 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media. Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła radna Pani Jolanta Karpińska.     

 

Na wstępie Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski zgłosił zmiany do porządku obrad:

1)  Wprowadzenie dodatkowego punktu pod liczbą porządkową 10 -  podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji  pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim ” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsza 2020”.

2)  Wprowadzenie Autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;

- zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.

Rada Powiatu zatwierdziła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi zmianami i przystąpiła do jego realizacji.

Po rozpatrzeniu dokumentów przedstawionych przez Pana Waldemara Rybaka - Dyrektora SPZOZ w Mławie, na które składają się :

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12019r.
 3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
 5. Rachunek przepływów pieniężnych  sporządzony za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019r.

Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r., podejmując w tej sprawie uchwałę Nr XVI/125/2020. Ponadto nadała statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie, podejmując uchwałę Nr XVI/126/2020.

 

W dalszej części przebiegu Sesji Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski przedstawił Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2019 rok. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii stałych komisji Rady i dyskusji na temat przedłożonego materiału Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XVI/127/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego wotum zaufania.

 

Realizując dalszy porządek obrad przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2019 rok.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2019  rok i odczytała uchwałę Nr Ci.100.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu za 2019 rok Pan Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję.

 

Rada Powiatu Mławskiego 15 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/128/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2020 roku uchwałą Nr 8/2020 jednogłośnie 5 głosami ,,za” wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Mławskiego budżetu za 2019 rok i wystąpiła do Rady Powiatu Mławskiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Mławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Pani Jolanta Karpińska – Sekretarz obrad zapoznała radnych z uchwałą Nr  Ci.154.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Pan Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2019, a następnie przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu Mławskiego 10 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę XVI/129/2020 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

 

W dalszej części przebiegu Sesji Pani Ewa Sztuba – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie mławskim w 2019 roku.

Następnie Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim ” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsza 2020”;
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego”;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego wraz z autopoprawkami;
 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020 wraz z autopoprawkami;
 • rozpatrzenia petycji.

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie, Pan Starosta Mławski i Pani Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę Powiatu uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

 

Następnie Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami. W ostatniej części obrad Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 16.30 zamknął XVI Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

 • autor: ZK, data: 2020-06-15
 • XVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego
 • XVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09