Kalendarz

Sobota 24 Października 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marcina, Rafała

Licznik odwiedzin

Jesteś: 17013339 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie rozpoczęły się obrady XIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 18 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz przedstawiciele mediów i prasy lokalnej.

Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza Obrad pełniła radna Pani Jolanta Karpińska.

Uroczystym akcentem Sesji było wręczenie przez Starostę Mławskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu aktu nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielowi ZS Nr 1 w Mławie. Ksiądz Marcin Niesłuchowski - nauczyciel religii w ZS Nr 1 w Mławie złożył ślubowanie wynikające z art. 15 ustawy - Karty Nauczyciela.

Składając gratulacje nowo mianowanemu nauczycielowi Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski życzył satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, dobrych, nowych pomysłów w zakresie poprawy jakości kształcenia i rozwoju szkoły oraz pomyślności w życiu osobistym.

Następnie  w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił zmianę do porządku obrad dot. wprowadzenia Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok. Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraziła zgodę na powyższą zmianę.

Zgodnie z dalszym porządkiem obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego a następnie przystąpiła do procedury uchwalania budżetu Powiatu Mławskiego na 2020 rok.

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Barbara Stańczak poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych w dniu 20 grudnia 2019 roku po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej powiatu mławskiego na 2020 rok i po zapoznaniu się  z pozytywnymi opiniami Komisji: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej – jednogłośnie 5 głosami za wydała pozytywną opinię do przedłożonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok.

W głosowaniu brało udział 5 członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

Pani Jolanta Karpińska – Sekretarz Obrad poinformowała, że uchwałą Nr Ci.309.2019 z dnia 27 listopada 2019 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wyraził pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Następnie Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok, która 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym została przyjęta.

Po dyskusji nad w/w projektem Rada Powiatu 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwaliła budżet Powiatu Mławskiego na 2020 rok.                       

W dalszej części przebiegu Sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • powierzenia Miastu Mława zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na rok 2020;
 • porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;
 • zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego;
 • przekazania petycji według właściwości;
 • zajęcia stanowiska dotyczącego ustanowienia Roku 2020 Rokiem św. Jana Pawła II w Powiecie Mławskim;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok.

Odnosząc się do projektów uchwał Radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Starosta Mławski, Skarbnik Powiatu, Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz  Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Mławie.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

W ostatniej części obrad Pan Jerzy Rakowski  - Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między Sesjami. Następnie Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.

Na zakończenie Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu podziękował zebranym za współpracę w 2019 roku. Złożył życzenia noworoczne, aby nadchodzący Nowy Rok napełniał wszystkich zdrowiem, szczęściem i mądrością w pokonywaniu trudności i odpowiedzialności we wspólnej pracy dla lokalnej społeczności.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 15.30 zamknął XIII Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

 

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2020-01-02
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu
 • XIII Sesja Rady Powiatu

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta
ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego 2021-2027

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09