Kalendarz

Sobota 28 Marca 2020

Imieniny

Imieniny: Anieli, Jana, Joanny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15571149 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 30 maja 2018 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady VIII Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 16 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media.

Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła radna Pani Jolanta Karpińska.

Na wstępie Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski i Pan Jan Łukasik - Przewodniczącego Rady Powiatu podziękowali osobom, które uczestniczyły w wydarzeniu „Nasze smaki” zorganizowanym w mławskim parku w dniu 11 maja 2019 roku podczas wizyty Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w Mławie. Podziękowania i upominki otrzymali Koło Gospodyń Wiejskich Dobrogoszczanki, Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywny Szumsk, Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzgówek, Stowarzyszenie Glinkowianie, Koło Gospodyń Strzegowo i Sołectwo Strzegowo, Ekologiczna Kozia Farma Strzegowo oraz Pasieka Barć Mława.

Następnie Rada Powiatu Mławskiego po rozpatrzeniu dokumentów przedstawionych przez Pana Waldemara Rybaka - Dyrektora SPZOZ w Mławie, na które składają się :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.;

4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.;

5. Zestawienie w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 01.01.2018r. –

31.12.2018r.;

6. Nota podatkowa;

7. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018r.

jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r., podejmując w tej sprawie uchwałę Nr VIII/46/2019.

W dalszej części przebiegu Sesji Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski przedstawił

Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2018 rok. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii stałych komisji Rady i dyskusji na temat przedłożonego materiału Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/47/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego wotum zaufania.

Realizując dalszy porządek obrad przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2018 rok.

Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2018 rok.

Następnie Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu odczytała uchwałę Nr Ci.95.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu za 2018 rok Pan Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję.

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/48/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku uchwałą Nr 4/2019 wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Mławskiego budżetu za 2018 rok oraz wystąpiła do Rady Powiatu Mławskiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Mławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Pani Jolanta Karpińska – Sekretarz obrad zapoznała radnych z uchwałą Nr Ci.169.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego.

Pan Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2018, a następnie przystąpił do procedury głosowania nad projektem uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

W dalszej części przebiegu Sesji - Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;

  • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Pan Dyrektor SPZOZ w Mławie, Pan Starosta Mławski i Pani Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę Powiatu uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

Następnie Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

W ostatniej części obrad Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących. Ponadto Pan Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami. Na zakończenie w związku z Dniem Samorządowca złożył wszystkim radnym, pracownikom samorządowym serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 16.00 zamknął VIII Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

  • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2019-06-04
  • VIII Sesja Rady Powiatu
  • VIII Sesja Rady Powiatu
  • VIII Sesja Rady Powiatu
  • VIII Sesja Rady Powiatu
  • VIII Sesja Rady Powiatu

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09