Kalendarz

Środa 1 Kwietnia 2020

Imieniny

Imieniny: Grażyny, Teodory, Hugona

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15582249 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

Informacja dla osób zainteresowanych założeniem koła gospodyń wiejskich.

W dniu  9 listopada 2018 r. uchwalono ustawę o kołach gospodyń wiejskich z mocą obowiązującą od dnia dzisiejszego. Oto niektóre postanowienia tej ustawy:

Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

Koło gospodyń wiejskich w szczególności:

1) prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

2) prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3) wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;

4) inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5) upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;

6) reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7) rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

 

Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 osób spełniających kryteria określone w art. 4 ust. 3. Osoby te uchwalają statut koła gospodyń wiejskich oraz wybierają komitet założycielski.

 

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, zwanego dalej „rejestrem”, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restruktu-ryzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospo-dyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa, założyciele koła spełniają wyma-gania określone w ustawie oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi.

 

Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej.

 

Koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą.

 

Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich sprawuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełno-mocników do spraw kół gospodyń wiejskich.

 

Aktualnie na terenie powiatu mławskiego istnieją zaledwie 3 koła gospodyń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia.

 

W załączeniu ustawa

  • autor: Zbigniew Kowalski, data: 2018-11-29

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09