Kalendarz

Wtorek 25 Lutego 2020

Imieniny

Imieniny: Cezarego, Wiktora, Donata

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15408140 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

 

W dniu 28 maja 2018 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 17 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media.

Obrady Sesji prowadził Pan Henryk Antczak – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła Pani Elżbieta Bieńkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.     

 

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Powiatu Mławskiego po rozpatrzeniu dokumentów przedstawionych przez Pana Jacka Białobłockiego - Dyrektora SPZOZ w Mławie, na które składają się :

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r.;
 3. Rachunek zysków i strat sporządzony za 2017r.;
 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym);
 5. Rachunek przepływów pieniężnych;
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2017

Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r., podejmując w tej sprawie uchwałę Nr XXXIV/250/2018.

 

Realizując dalszy porządek obrad przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2017 rok.

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski - Starosta Mławski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2017 rok.

 

Następnie Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu odczytała uchwałę Nr Ci.123.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

 

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu za 2017 rok Pan Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję.

 

Rada Powiatu Mławskiego 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXXIV/251/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

Pan Witold Bagiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 roku uchwałą Nr 11/2018 wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Mławskiego budżetu za 2017 rok oraz wystąpiła do Rady Powiatu Mławskiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Mławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

Pan Mariusz Gębala – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapoznał radnych z uchwałą Nr  Ci.202.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2018 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego.

Pan Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2017, a następnie przystąpił do procedury głosowania nad projektem uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

Rada Powiatu Mławskiego 13 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się i 1 głosie przeciw podjęła uchwałę Nr XXXIV/252/2018 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.

 

Realizując dalszy porządek obrad Rada Powiatu zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu mławskiego za 2017 rok, przedstawioną przez Panią Ewę Sztubę - Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Mławie.

Ponadto podjęła uchwały w sprawie:

 • zmiany uchwały dot. ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych   na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.
  Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Skarbnik Powiatu, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie. Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego                   (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

W dalszej części przebiegu Rada Powiatu przyjęła Apel w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.

 

Następnie Pan Włodzimierz Wojnarowski - Starosta Mławski przedstawił informację z  prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

W ostatniej części obrad, w ramach wolnych wniosków i zapytań radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Henryk Antczak - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 15.30 zamknął XXXIV Sesję Rady Powiatu.

 

Na koniec Pan Przewodniczący Rady Powiatu z okazji Dnia Samorządowca złożył wszystkim radnym, pracownikom samorządowym serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa.

 

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2018-06-04
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu
 • XXXIV Sesja Rady Powiatu

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09