Kalendarz

Piątek 20 Września 2019

Imieniny

Imieniny: Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 14571006 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA

Treść strony

W dniu 19 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mławie. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie – Pan Witold Żerański, Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Szkolenia – Pani Aleksandra Marek, Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy – Pani Beata Jakubowska oraz członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Dyrektor PUP złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia na rozpoczynający się rok oraz oddał głos Panu Wiesławowi Boczkowskiemu – Przewodniczącemu Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 

Przewodniczący PRRP - Pan Wiesław Boczkowski – przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

Propozycje podziału środków Funduszu Pracy w ramach programów aktywizacji do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w 2018 roku.

 

Zaopiniowanie programu specjalnego wewnętrznego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w 2018 roku.

Propozycja podziału środków Funduszu Pracy w  ramach zadań fakultatywnych.

Sprawy różne.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pan Witold Żerański wprowadził członków Rady w tematykę zagadnień, które zostaną podjęte podczas niniejszego posiedzenia, po czym poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w chwili obecnej dysponuje już kwotą ponad 4 mln 736,5 tys. zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Kwota ta przeznaczona będzie na realizację programów kierowanych do wszystkich grup osób bezrobotnych: algorytmu, programu specjalnego dla osób z II lub III profilem pomocy, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dodatkowo w ramach projektu „Aktywny III profil w powiecie mławskim", realizowanego w okresie 01.11.2017-31.10.2019, tutejszy Urząd dysponuje kwotą 1 324,34 tys. zł.
 

W roku 2018 będziemy również, podobnie jak w roku ubiegłym realizować zadania Krajowego Funduszu Szkoleniowego skierowanego do pracodawców i ich pracowników z przyznanym limitem środków w wysokości 312,7 tys. zł.
Zaproponowane podziały dotyczyły środków Funduszu Pracy (FP) w ramach algorytmu, programu specjalnego „Twoja szansa na pracę" oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER) przeznaczone na aktywizację zawodową osób do 29 rokużycia.
Limit środków FP w ramach algorytmu wynosi 912 589,72 zł i według przedstawionych propozycji umożliwi to zaktywizowanie 125 osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

 

Następnie, w związku z zaplanowaną realizacją przez PUP w 2018 roku Programu specjalnego członkowie zostali zapoznani przez Kierownika Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Szkolenia – Panią Aleksandrę Marek ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Programu „Twoja szansa na pracę" w celu jego zaopiniowania. Założeniem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z ustalonym II i III profilem pomocy, dla których dotychczasowa pomoc okazała się bezskuteczna. Uczestnikami projektu będzie 111 osób bezrobotnych, którzy zostaną zaktywizowani w ramach budżetu programu specjalnego wynoszącego 694 753,91 zł. Po pozytywnym zaopiniowaniu Programu, członkowie zostali zapoznani z proponowanym podziałem środków w ramach realizacji zadań.
 

Kolejny omówiony podział środków związany był z realizacją PO WER, w którym limit wynosi 1 813 607,17 zł. Według zaproponowanego podziału możliwe będzie zaktywizowanie 194 osób bezrobotnych do 29 roku życia.
Zaproponowane podziały środków w ramach poszczególnych programów członkowie PRRP zaopiniowali pozytywnie.
Nawiązując do kolejnego punktu obrad, Pan Witold Żerański - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy udzielił informacji, iż Urząd otrzymał na realizację zadań fakultatywnych Funduszu Pracy w 2018 roku kwotę 650 000,00 zł oraz zaprezentował propozycję podziału tych środków na poszczególne zadania, która została zaopiniowana pozytywnie.

 

W sprawach różnych Dyrektor PUP poinformował członków PRRP o tym, że złożyliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapotrzebowanie na środki w ramach rezerwy na następujące programy:
- program specjalny dla 150 osób, kwota 1 500,0 tys. zł;
- rezerwa tereny wiejskie – dla 135 osób, kwota 1 346,43 tys. zł;
- inne programy, których realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy ( osoby
w wieku 30-50, program dla osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych)
łącznie dla 90 osób, kwota 668,97 tys. zł.

 

Członkom Rady przedstawiono szczegółowe podziały tych środków, a następnie zostały przez nich pozytywnie zaopiniowane. 
Także w sprawach różnych, Pani Beata Jakubowska – Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy zapoznała członków Rady z sytuacją osoby bezrobotnej, która wystąpiła o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z tytułu szkolenia. PRRP podjęła decyzję o rozłożeniu należności na raty.

 

Podsumowując spotkanie, Dyrektor PUP – Witold Żerański poinformował uczestników posiedzenia nt. liczby zarejestrowanych osób na koniec ubiegłego roku, zrealizowanych zadaniach w 2017 roku oraz planów na rozpoczęty już rok. Dane dotyczące stóp bezrobocia dotyczyły stanu na ostatni dzień listopada. Stopa bezrobocia w kraju wyniosła 6,5%, a w województwie 5,6%, natomiast w powiecie mławskim osiągnęła poziom 6,8%. Łączna liczba zarejestrowanych osób na koniec grudnia ubiegłego roku wynosiła 2 088, z czego 1 193 to kobiety. Ponad 50%, czyli 1 174 zarejestrowanych to mieszkańcy terenów wiejskich. Wciąż sporym problemem jest duży odsetek ludzi długotrwale bezrobotnych, a zatem pozostających bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy. Takich osób jest 1 047. Analizując dane ze względu na wiek, warto zauważyć, że w zestawieniach Urzędu widnieje 599 zarejestrowanych powyżej 50 roku życia i 595 – do 30 roku życia.

  • autor: PUP w Mławie

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
pies
programy UE
Banner I biegu
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09