Kalendarz

Środa 19 Czerwca 2019

Imieniny

Imieniny: Romualda, Gerwazego, Protazego

Licznik odwiedzin

Jesteś: 14141998 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: Menu przedmiotowe BIP Starostwo Powiatowe Wydziały i biura Starostwa Wydział Komunikacji

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Komunikacji
ul. Wyspiańskiego 9
06-500 Mława
tel. 654 34 41, 655 29 17, 655 29 16, 655 34 24,6531556
fax 655 29 15

 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 16:23
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-26 12:17

Dyrektor Wydziału tel. 23 655 29 16
Prawa Jazdy tel. 23 655 29 17
Rejestracja Pojazdów tel. 23 654 34 41, 655 34 24 fax 655 29 15
Interesanci przyjmowani są w dniach: pon. - piąt. w godz. od 8.00 do 16.00

INFOLINIA  - TEL. 23 655 43 65

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy realizacja zadań dotyczących dróg publicznych, ruchu drogowego, transportu publicznego, a w szczególności:

1) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;

2) wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;

3) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;

4) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, cofanie licencji oraz wydawanie wypisów z licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy;

5) udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie wypisów z zezwoleń;

6) udzielanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydawanie wypisów z tych zezwoleń;

7) wydawanie, odmowa wydania zaświadczeń potwierdzających wykonanie przez przedsiębiorców krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na potrzeby własne oraz wydawanie wypisów z tych zaświadczeń;

8) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na przewozy własne.

9) opracowywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;

10) wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie;

11) rejestracja, wyrejestrowywanie oraz ewidencja pojazdów;

12) wydawanie decyzji o nadaniu i wybijaniu numerów identyfikacyjnych na nadwoziach i silnikach pojazdów;

13) prowadzenie ewidencji druków i tablic rejestracyjnych;

14) współpraca z organami policji, prokuratury i towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie danych o właścicielach pojazdów;

15) dokonywanie wpisu, odmowa dokonania wpisu, zmiana danych, rozszerzenie zakresu wpisu i odmowa dokonania zmiany oraz wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; 

16) nadawanie, zmiana i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

17) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

18) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;19)prowadzenie ewidencji druków międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktorów;

20) wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowanie pojazdami;

21) kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne w celu sprawdzenia kwalifikacji;

22) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców – przedsiębiorcom i instruktorom nauki jazdy;

23) potwierdzanie posiadania kwalifikacji zawodowych;

24) dokonywanie wpisów instruktorów oraz wykładowców do ewidencji i nadawanie im numerów ewidencyjnych jak również odmowa dokonania wpisu do ewidencji;

25) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy;

26) zgłaszanie kandydatów na instruktorów i wykładowców na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

27) wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji dla instruktorów;

28) wydawanie wykładowcom zaświadczeń o wpisie do ewidencji;

29) wymiana dokumentu prawa jazdy na podstawie zagranicznego prawa jazdy:

30) wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM;

31) wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu, w drodze decyzji, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

32) generowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);

33) nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z wykorzystaniem aplikacji „Portal Starosty”:

a) przyjmowanie i zatwierdzanie informacji o rozpoczęciu kursu (lista uczestników kursu, informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu)

34) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru, wprowadzenie zmiany danych, rozszerzenie zakresu tego wpisu oraz skreślenie  z rejestru;

35) wydawanie i cofanie w drodze decyzji poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców;

36) organizowanie transportu publicznego;

37) opracowywanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

38) dokonywanie wyboru operatora publicznego;

39) zawieranie umów na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego;

40) zarządzanie transportem publicznym;

41) wydawanie w drodze decyzji potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

42) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym;

43) usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym;

44) naliczanie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę;

45) wydawanie pozwoleń na odbiór pojazdów z parkingu po uiszczeniu kosztów usuwania i przechowywania;

46) występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu nieodebranego z parkingu na rzecz powiatu;

47) wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu;

48) wydawanie decyzji o kosztach usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczeniu pojazdu.

 

 

Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji?

Spis procedur znajduje sie w linku na podstronie "jak załatwić sprawę":

 http://www.bip.powiatmlawski.pl/934,procedury-dot-komunikacji.html 

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2014-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 09:58
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 10:37

drukuj całą stronę

Banery

platforma epuap
ESP
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
pies
programy UE
Banner I biegu
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09