Kalendarz

Wtorek 22 Stycznia 2019

Imieniny

Imieniny: Wincentego, Anastazji, Anastazego

Licznik odwiedzin

Jesteś: 13500824 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: Menu przedmiotowe BIP Starostwo Powiatowe Wydziały i biura Starostwa Wydział Rolnictwa i Środowiska

Treść strony

WYDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Wydział Rolnictwa i Środowiska

Wydział Rolnictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Mławie
ul.Reymonta 6, 06-500 Mława
pokój nr. 1, parterDyrektor Wydziału - Tadeusz Burakowski
tel. 23 655 29 05

Wydział Rolnictwa i Środowiska
tel. 23 655 29 04


 

Wydział Rolnictwa i Środowiska realizuje zadania:

wynikające z następujących ustaw: Prawo ochrony środowiska. Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie, o lasach, o ochronie przyrody, o odpadach, o odpadach wydobywczych, o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  o rybactwie śródlądowym, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, a w szczególności:

 1. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza izintegrowanych;

 2. przyjmowanie zgłoszeń od prowadzących instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

 3. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia przekroczeń;

 4. wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację, w której stwierdzono okoliczności wskazujące na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

 5. wydawanie decyzji nakładających obowiązki ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego na podmioty korzystające ze środowiska, które negatywnie wpływają na środowisko;

 6. wygaszanie, cofanie lub ograniczanie wydawanych pozwoleń i zezwoleń bez odszkodowania lub za odszkodowaniem;

 7. zatwierdzenie w drodze decyzji statutu spółki wodnej;

 8. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych nie zrzeszonych w związek spółek wodnych;

 9. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli są spełnione jednocześnie następujące wymagania:

a) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą, nie przekracza 2 ha,

b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20,000 m³,

      c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków

         strzałowych;

10. zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych i hydrogeologicznych;

11. zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej złóż kopalin,

 dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;

12. ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej dla przedsiębiorcy, który nie

      złożył wymaganej przez przepisy informacji lub  nie dokonał wpłaty opłaty 

      eksploatacyjnej w  ustawowym terminie;

13. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i ustalanie czynszu dzierżawnego;

14. wydawanie zezwoleń na posiadanie chartów i ich mieszańców;

15. wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej

      posiadanie  w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała;

16. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własnościSkarbu

       Państwa;

17. zlecanie sporządzenia i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i

        inwentaryzacji stanu lasu;

18. cechowanie drewna;

19. wydawanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu z leśnego na rolny;

20. wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;

21. wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem

      urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela;

22. ocena udatności upraw leśnych ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji

      Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i ich przekwalifikowanie

      w ewidencji geodezyjnej na leśne;

23. realizacja działań wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia –

      kontynuacja zalesień  za ekwiwalent (zalesienia 2002-2003);

24. wydawanie zezwoleń na usunięcie  drzew lub krzewów z terenu nieruchomości   

      będących własnością gminy w tym naliczanie opłat oraz nakładanie kar za  

      nielegalne  usunięcie drzew lub krzewów;

25. prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych ;

26. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

27. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie   odpadów;

28. wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie punktu zbierania pojazdów

       wycofanych z eksploatacji;

29. wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami

       wydobywczymi;

30. wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów

       wydobywczych; 

31. wydawaniedecyzji administracyjnych na uczestnictwo w systemie handlu

       emisjami dla  przedsiębiorców, których instalacje są objęte tym systemem;

32. rozpatrywanie wniosków i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

       znajdujących się w posiadaniu Wydziału Rolnictwa i Środowiska;

33. prowadzanie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, które wydano na podstawie przepisów z zakresu  ochrony środowiska;

34. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

       scalania, wymiany lub podziału gruntów;

35. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

36. rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;

37. ograniczanie lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich

      rodzajów na określonych ciekach lub zbiornikach wodnych jeżeli jest to   

      konieczne;

38. prowadzenie spraw związanych z utworzoną Społeczną Strażą Rybacką;

39. współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją

      Sanitarną , Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

40. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją

      Nieruchomości  Rolnych i Agencją Rynku Rolnego;

41. współpraca z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i

      Gospodarki Wodnej;

42. współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.;

43. współpraca z samorządem rolniczym, i instytucjami doradztwa rolniczego;

44. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi;

45. ustalenie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych.

 

 

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2015-07-23
 • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-24 12:06
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-26 11:25

drukuj całą stronę

Banery

platforma epuap
ESP
Banner I biegu
pies
programy UE
-
Europejski Fundusz Rolny
-

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09