Kalendarz

Niedziela 20 Stycznia 2019

Imieniny

Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Licznik odwiedzin

Jesteś: 13491820 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: Menu przedmiotowe BIP Starostwo Powiatowe Wydziały i biura Starostwa Wydział Infrastruktury

Treść strony

Wydział Infrastruktury

 Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

Dyrektor Wydziału - Janusz Wiśniewski tel. (23)655 29 09

Zastępca Dyrektora - Dariusz Makowski tel. (023) 655 29 13

Wydział Infrastruktury - Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji
tel. (23)655 29 13, 654 33 11


Wydział Infrastruktury - Dział Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i Promocji

Kierownik Działu

Piotr Witkowski
tel. (023)655-29-81
 

Podinspektor Marlena Chyczewska

 tel. (23)655 29 18

Wydział Infrastruktury
Do zakresu działań Wydziału Infrastruktury należy prowadzenie spraw z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu, inwestycji, promocji, koordynacji współpracy zagranicznej oraz współpracy ze środowiskami gospodarczymi na rzecz rozwoju Powiatu, obsługa w zakresie określonym w ustawie – Prawo budowlane.

Dział Funduszy Strukturalnych i Promocji realizuje zadania z zakresu:
1) opracowywania koncepcji i kierunków strategii promocji powiatu,
2) opracowywania i rozpowszechniania materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
3) nawiązywania kontaktów oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się promocją,
4) wspierania inicjatyw lokalnych w zakresie promocji Powiatu,
5) współpracy i zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie promocji regionu,
6) realizacji i koordynowania prac nad realizacją strategii rozwoju powiatu oraz tworzeniem  programów rozwoju gospodarczego powiatu,
7) opracowywania i wdrażania programu rozwoju powiatu,
8) promowania potencjału gospodarczego i turystycznego gmin powiatu mławskiego w kraju i za granicą,
9) podejmowania działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w powiecie,
10) podejmowania i koordynowania działań związanych ze współpracą zagraniczną,
11) współpracy z gminami w zakresie przygotowywania i promowania ofert inwestycyjnych oraz wspólnych programów i projektów,
12) współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań,
13) inicjowania tworzenia oraz przystępowanie do fundacji, stowarzyszeń, związków z innymi powiatami,
14) pozyskiwania  zewnętrznych środków finansowych pochodzących z krajowych oraz zagranicznych programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych,
15) analizowania na bieżąco możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym funduszy unijnych pod kątem ich wykorzystywania w realizacji inwestycji,”
16) przygotowania wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
17) planowania, opracowywania wniosków oraz realizacji zadań w ramach kontraktów wojewódzkich i innych programów regionalnych,
18) stałego kontaktu z przedstawicielstwem unijnych funduszy pomocowych,
19) planowania i programowania inwestycji,
20)opracowania wieloletnich programów inwestycyjnych ze wskazaniem źródeł finansowania.

Dział  Budownictwa, Architektury i Inwestycji realizuje zadania z zakresu:
1)    sprawdzania przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego:
    a)    zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
    b)    zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno budowlanymi,
    c)    kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1, pkt 1 b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
    d)    wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
2)    wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą – Prawo budowlane, w szczególności:
    a)    udzielanie pozwoleń na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz rozbiórkę obiektu budowlanego oraz  roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
    b)    wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
    c)    wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości,
    d)    wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej wynikającej ze „spec” ustawy,   
3)    przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych  nieobjętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
4)    udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych po upoważnieniu właściwego rzeczowo ministra,
5)    prowadzenia rejestru wniosków  o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do niego danych,

6) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przyjmowanych zgłoszeń na podstawie  art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane
7)    bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego: kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
8)  bezzwłocznego przekazywania kopii decyzji administracyjnych organowi
       prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków,  
9)    uczestnictwa na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji w związku z tymi czynnościami,
10)    wydawania zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu i zaświadczeń o powierzchni użytkowej do dodatku mieszkaniowego,
11)    prowadzenia analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
12)    opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań oraz decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
13)    przygotowywania wymaganej dokumentacji dla realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia podjęte przez Zarząd,
14)    prowadzenia i nadzorowania inwestycji powiatowych,
15)    realizacji  planów inwestycyjnych i remontów Starostwa,
16)    odbioru, rozliczenia  oraz przekazania inwestycji do użytkowania,
17)    prowadzenia całości spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
18)    prowadzenia obsługi biurowej Komisji ds. zamówień publicznych,
19)    budowa, modernizacja i utrzymanie dróg publicznych
    a)    współpraca w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
20)    prowadzenie statystyki wynikającej z ustawy Prawo budowlane.

 

  • autor informacji: Chyczewska Marlena
    data wytworzenia: 2015-08-26
  • opublikował: Marlena Chyczewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-17 12:19
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-26 12:15

drukuj całą stronę

Banery

platforma epuap
ESP
Banner I biegu
pies
programy UE
-
Europejski Fundusz Rolny
-

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09