Aktualności

  • Sesja Rady Powiatu Mławskiego

XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego

XXXVI Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku
o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Mławie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXVI Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2021r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mławie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
  8. Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok:

      a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.

      b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.

      c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mławskiego wotum zaufania.

       9 . Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2021 rok:

       a) przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Przewodniczącego Zarządu,

       b) zapoznanie się z opinią RIO do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2021 rok,

       c) wysłuchanie opinii stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu,

       d) dyskusja,

       e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

       f) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego,

      g) wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji Rewizyjnej,

      h) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego,

       i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

      10. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

      11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

      12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

      13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

      14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022.

      15. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.

      16. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.

      17. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.

      18. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji.           

 

                                                       

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                           /-/ Jan Łukasik

Wstecz

Banery