Kalendarz

Czwartek 2 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Jagody, Marii, Urbana

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16142784 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Mławie po raz kolejny gościło w swoich progach przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Podczas spotkania zorganizowanego przez Radne Powiatu Mławskiego – Jolantę Karpińską, Barbarę Stańczak i Krystynę Zając rozmawiano o możliwościach dofinansowań z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ich rozliczeniach w Urzędzie Skarbowym.


Starosta Mławski Jerzy Rakowski powitał zebranych i w kilku słowach podkreślił rolę Kół Gospodyń Wiejskich w podtrzymywaniu tożsamości kulturowej regionu oraz promowaniu go na zewnątrz. Korzystając z okazji, Starosta Mławski przekazał gościom najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Pani Anna Brodzińska z  Urzędu Skarbowego w Mławie opowiedziała o obowiązkach podatkowych kół gospodyń wiejskich i rozliczeniach przyznanych dofinansowań.


Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Na szpilach” w Starej Otoczni -  Monika Tkaczyk i Małgorzata Pietrzak opowiedziały o działalności koła, możliwościach ubiegania się o dofinansowania oraz przedstawiły proces pisania projektów i ich rozliczania z własnego doświadczenia.
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich nadaje osobowość Kołom Gospodyń Wiejskich w sposób uproszczony. Nie jest już konieczne składanie wniosku o nadanie numeru Krajowego Rejestru Sądowego. Wystarczy złożyć wniosek w najbliższej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a to daje możliwość starania się o przyznanie dofinansowania. Na mocy obowiązującej ustawy na terenie jednej wsi nie może działać więcej niż jedno koło gospodyń wiejskich. Koło może być utworzone przez pełnoletnich mieszkańców kilku miejscowości. Warunkiem założenia koła jest członkostwo minimum 10 osób z inicjatywą zamieszkujących na terenie działalności koła. Ważnym dokumentem jest statut koła, który powinien zostać ustalony na pierwszym zebraniu. Do ustawy załączony jest statut wzorcowy, na którym można w całości polegać lub go modyfikować. Koło wybiera swój zarząd, który w imieniu całej organizacji będzie dokonywał podpisów. Następnie składany jest wniosek w ARiMR, która wydaje zaświadczenie o numerze krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. W nazwie koła powinna znajdować się miejscowość, na terenie której ono funkcjonuje. KGW mogą ubiegać się o dotację z budżetu państwa na swoją działalność.


Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Dochód z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą, a także otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Koła gospodyń wiejskich prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:
1. osiągają przychody wyłącznie z:
a) działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,
b) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;
2. nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego;
3. w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 1, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł. Przepisu ust. 1 pkt 3 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozpoczęło działalność.
Tekst ustawy dostępny jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002212/U/D20182212Lj.pdf

Szczegółowe informacje na temat założenia Koła Gospodyń Wiejskich, wpisu do Krajowego Rejestru, obowiązków i nadzoru znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Ponadto w każdej placówce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczone są osoby do kontaktu z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Koła gospodyń wiejskich są ważne dla społeczności lokalnej, ponieważ prowadzą działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspierają rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjują i prowadzą działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, upowszechniają i rozwijają formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych, reprezentują interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej, rozwijają kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Zalety Kół Gospodyń Wiejskich można wymieniać bez końca. Na terenie powiatu mławskiego funkcjonuje kilkanaście kół, z czego 10 widnieje już w Krajowym Rejestrze. Nabycie osobowości prawnej stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie nie tylko z budżetu państwa, ale również ze środków samorządów gminnych i powiatowych, instytucji prywatnych i grantów. Zachęcamy do wykorzystania możliwości, jakie daje ustawodawca, podjęcia inicjatywy i wspólnego dążenia do rozwoju powiatu.
Powiat Mławski corocznie ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu między innymi turystyki, kultury i sztuki, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia.
Informacje o konkursach dostępne na stronie internetowej Powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie pod adresem:

 https://www.bip.powiatmlawski.pl/1708,konkursy-na-realizacje-zadan-publicznych

  • autor: Martyna Zbyrowska

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09